ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войнов
консултант по корпоративен данък и счетоводство

1. Форми на преобразуване за данъчни цели:

  • вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност, замяна на акции.

1

2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

  • преобразуващите се дружества; приемащите и новоучредените дружества; акционерите и съдружниците в дружествата, участващи в преобразуването

1

3. Активи и пасиви предмет на преобразуване.

4. Подаване на декларации и документи в НАП във връзка с преобразуването:

  • данъчна декларация на преобразуващото се дружество;  данъчен амортизационен план; справка за неамортизируемите активи

1

5. Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при:

  • авансови вноски; пренасяне на загуби; слаба капитализация; по-ранна дата за счетоводни цели; други

1

6. Данъчно третиране при преобразуване на дружества, което не отговаря на изискванията на ЗКПО за прилагане на специфичния режим на облагане.

7. Прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

  • отчуждителя; правоприемника

1

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 140 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.