НОВИЯТ МСФО 16 ЛИЗИНГ И ПРОМЕНИ В ДРУГИ МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА 2019 Г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

10 юли 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. 
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

Програма

9.30 – 16.00 ч.

 1. МСФО 16 Лизинг (Регламент (ЕС) 2017/1986 от  31 октомври 2017 г.):

* Цел, обхват и  основни различия с МСС 17 Лизинг.

* Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг.

* Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти  в договор.

* Комбинация от лизингови договори.

* Определяне на срока на лизинга.

* Счетоводно отчитане на лизинговите договори  при лизингополучателя:

 • Признаване и оценяване на актив с право на ползване и на пасив по лизинга;
 • Изключения от принципите на признаване и оценяване;
 • Компоненти на лизинговите плащания;
 • Променливи лизингови плащания;
 • Промяна на лизинговия договор;
 • Представяне и оповестяване.

 

* Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателя:

 • Класификация на лизинговите договори: финансов лизинг и оперативен лизинг;
 • Признаване и оценяване на лизинговите договори;
 • Промяна на лизинговия договор.

 

* Продажба с обратен лизинг.

* Счетоводно отчитане на преотдаване на лизинг.

* Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 17 Лизинг към МСФО 16 Лизинг.

* Практически ефект  от прилагането на новия  МСФО 16.

* Данъчно третиране на лизинговите договори съгласно ЗКПО за предприятията, прилагащи МСФО.

16.00 – 17.30 ч.

 1. Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти – „Характеристики за предсрочно погасяване и отрицателна компенсация” (Регламент (ЕС) № 2018/498 от 22 март 2018 г.).
 1. Разяснение на КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода (Регламент (ЕС) № 2018/1595 от 23 октомври 2018 г.).
 1. Годишни подобрения, цикъл 2015-2017 г. (Регламент (ЕС) № 2019/412 от 14 март 2019 г.): изменения на МСФО 3 Бизнес комбинации и МСФО 11 Съвместни предприятия – Определение за бизнес и счетоводно отчитане на предишни дялови участия”; изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – „Данъчни последици от плащанията за финансови инструменти, класифицирани като собствен капитал”; изменение на МСС 23 Разходи по заеми – „Разходи по заеми, допустими за капитализация”.
 2. Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица – „Изменение, свиване или уреждане на плана” (Регламент (ЕС) № 2019/402 от 13 март 2019 г. ).
 3. Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия – „Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия” (Регламент (ЕС) № 2019/237 от 8 февруари 2019 г.).

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.