ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2018 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

16 -17 януари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33 а
Лектори: Димитър ВойновМоника ПетроваЕвгения Попова

16 януари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – Лектор Димитър Войнов

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г. Годишно данъчно приключване на 2017 г.

1.Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

 • облекчения за предприятия без дейност
 • подаване на декларации по електронен път
 • други промени в ЗКПО
 • други промени в Закона за счетоводството

2.Разпределяне на средства към собственика, касови наличности, разчети със собственика и скрито разпределение на печалба.

3.Въпроси по годишното данъчно приключване на 2017 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

 

17 януари 2018 г.

10.00 – 13.15 ч. – лектор Моника Петрова – Промени в ЗДДС от 2018 г.

 1.  Допълнения на правилата, отнасящи се до корекции на данъчен кредит;
 2. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС
 3. Други изменения и допълнения
 4. Казуси, свързани с прилагането на ЗДДС

 

14.00 – 17.15 ч. – лектор Евгения Попова

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

1. Представяне на промените в ЗДДФЛ за 2018 г.

2. Особености при годишното облагане и деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2017 г. Новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.

3. Прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ. Актуални моменти, нови изисквания и ред за ползването им. Необходими документи и процедура за ползване на облекченията.

4. Годишни задължения за платците на доходи през 2017 г.:

– подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица през 2017 г;

– предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.

5. Дискусия по други актуални теми от практиката по прилагането на ЗДДФЛ и по въпроси, поставени от участниците.

 

Цена  340 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.