ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2021 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар

14 – 15 януари 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектори: Димитър ВойновМоника ПетроваЕвгения Попова

Програма:

14 януари (четвъртък)

9.30 – 13.00 ч. Промени в ЗДДС за 2021 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

.

 1. Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки:
 • вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
 • дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 • вътрешни дистанционни продажби
 • доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс
 1. Други промени

.

13.45 – 17.00 ч. Промените за 2021 г. и годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2020 г.  Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

.
 1.  Промените в ЗДДФЛ за 2021 г.
 2. Годишно облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г. Ангажименти на работодателите във връзка с годишното изчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения.
 3. Особености при подаването на информация в НАП със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения, както и извършването на корекции. Казуси от практиката.
 4. Попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г. Практически примери.
 5. Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС за целите на задължителния автоматичен обмен.
 6. Дискусия и разглеждане на други актуални теми по ЗДДФЛ.

.

15 януари (петък),  9.30 – 17.00 ч. Закон за корпоративното подоходно облагане. Лектор Димитър Войновконсултант по корпоративен данък и счетоводство

.

     1. Промени в ЗКПО през 2021 г.:

 • Промяна в срока за подаване на ГДД и срока за внасяне на корпоративния данък
 • Промяна в срока за публикуване на ГФО (промяна в ЗСч.)
 • Промяна в авансовите вноски
 • Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
 • Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
 • Промени в преотстъпването на данък
 • Промени в данъците върху разходите
 • Други промени
.

     2. ЗКПО и Covid-19:

 • Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
 • Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й рег.улиране
 • Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
 • Данъчно третиране при обезценяване на активи
 • Други
.

     3. Нови моменти в приключването на 2020 г.:

 • Надвнесен корпоративен данък за 2020 г.
 • Промени в ГДД за 2020 г.
 • Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Промени в регулирането на слабата капитализация
 • Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
 • Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
 • Хибридни несъответствия
 • Други промени
.

     4. Годишно данъчно приключване на 2020 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
 • Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
  • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
  • разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба
 • Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 • Данък върху разходите
 • Други
.

      5. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО.

.

Цена 270 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

В цената са включени лекции и материали.

.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.