ЗДДФЛ и ЗКПО – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОМЕНИ. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

2 февруари 14.00 – 17.00 ч.  – 3 февруари 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектори:  Евгения Попова, Димитър Войнов

Програма:

 

2 февруари

14.00 – 17.15 ч. Годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2021 г.  Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ.

.

1. Преглед на промените, които имат отношение към облагането на доходите за 2021 г. Новите моменти в данъчните облекчения, които могат да се ползват от физическите лица. Прилагане на новото данъчно облекчение за извършване на подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот. Интересни въпроси и казуси от практиката.

2. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2021 г.:

 • Особености при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения за 2021 г.;
 • Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2021 г.
 • Предоставяне на информация за изплатени през 2021 г. доходи на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
 • Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Новите моменти в образците на декларацията за 2021 г.; Казуси, свързани с попълването на образците и деклариране на различните видове доходи.
.

.3. Други актуални въпроси от практиката.

.

3 февруари,  9.30 – 17.00 ч.

Закон за корпоративното подоходно облагане.  Въпроси по годишното счетоводно приключване. Лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

.

1. Промени в ЗКПО през 2022 г.

2. Промени в ЗКПО през 2021 г.

 •  Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
 • Промяна в авансовите вноски
 • Промени в данъците върху разходите
 •  Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
 • Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
 • Промени в преотстъпването на данък
 • Други промени
.

3. Актуални въпроси

 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП – писма
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
 • Надвнесен годишен корпоративен данък за 2021 г.
.

4. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
 •  Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
 •  Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
 • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
  • разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
  • Данъчен амортизационен план
 • Пренасяне на данъчна загуба
 •  Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 • Данък върху разходите
 •  Други
.

5. Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Цена 190 лв. без ДДС.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.