Данъци

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 юни 2023 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма: . 1. Данъчно събитие при договорите за строителство. 2. Бартер (замяна) на имоти и/или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС. 3. Дефиниция за недвижим имот за целите на ЗДДС. 4. Облагаеми доставки на нови сгради и

Read More

ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма:   1. Социални разходи – същност и данъчно третиране по ЗКПО. – Транспорт от местоживеене до месторабота и обратно – Карти за спорт – Ваучери за подаръци – Ваучери за храна – Други . 2. Фирмени

Read More

НАМАЛЯВАНЕ НА НАЧИСЛЕН ДДС ПО НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ. 117 ЗДДС

Данъци, Финанси и счетоводство

21 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант   Програма: . Намалявана на начисления ДДС при несъбираеми вземания по неплатени фактури от клиенти: Условия за извършване на намалението на ДДС; Обстоятелства за класифицирането на вземанията като несъбираеми; Процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.   Кога се издава протокол

Read More

СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА BEPS

Данъци, Финанси и счетоводство

15 февруари 2023 г., 9.30 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Иван Антонов – главен юрисконсулт, дирекция СИДДО на НАП   1..Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) – същност и основни принципи. 2. Понятието „местно лице“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО. 3. Място на стопанска дейност (МСД). – Общо правило за формиране на МСД. –

Read More

ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Данъци, Финанси и счетоводство

16 декември 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Евгения Попова –  главен експерт по приходите в дирекция “Данъчно-осигурителна методология” на НАП . Програма:   1..Актуални моменти при прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2022 г. Ангажименти на работодателите и на физическите лица. Механизъм за ползване на данъчните облекчения за деца за 2022 г.

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 19 декември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

21 ноември и 29 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 21 ноември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка

Read More

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 Г. ПО ЗДДС И ЗДДФЛ. АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА НАП

Данъци, Финанси и счетоводство

29 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 9.30 – 13.00 ч. Тема 1 – Данъчно облагане по ЗДДС за 2022 г. Актуална практика на НАП – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС І. Кратък обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС  през 2022 година  1.    Прилагане на

Read More

МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ

Данъци, Финанси и счетоводство

4 ноември 2022 г., 9.30 – 15.30 часаОнлайн семинарЛектор: Иван Антонов – главен юрисконсулт, дирекция СИДДО на НАП . Конвенцията е обнародванa в ДВ, бр. 85/ 25.10.2022 г. Прилагането ѝ влиза в сила от 01.01.2023 г. . Програма на семинара: . 1. Същност и обща характеристика на Многостранната конвенция. Причини за създаването ѝ и как

Read More

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ЗДДС И ППЗДДС от м. юли 2022 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 септември 2022 г., 9.30 – 13.00 часа Онлайн семинар Лектор: Моника Петрова – началник на отдел “Данъчно-осигурителна практика”, Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика- София” – ЦУ на НАП  . . ПРОГРАМА Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане направени през месец юли 2022 г.

Read More