ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2

Човешки ресурси

10 май 2022 г., 9.30 – 15.30 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Пенка Митрева – началник отдел в ИА Главна инспекция по труда

Обучението е предназначено за:

 • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 • длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – специалистите по безопасност и здраве при работа;
 • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа в предприятията;
 • членовете на комитетите и/или групите по условия на труд в предприятията.

.

Обучението има за цел:

 • Придобиване и надграждане на знания относно изискванията на нормативната уредба за осигуряване на обезопасност и здраве при работа и ТПО.
 • Повишаване на професионалната компетентност по темите.
 • Обсъждане на казуси и провеждане на дискусии по теми, представляващи интерес от обучаемите.
 • Обсъждане на добра практика и пропуски при осигуряване на ЗБУТ и ТПО в предприятията.

.

Програма:

 • Организация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа в предприятията.
 • Основни нормативни документи и принципи на законодателството.
 • Вътрешно-фирмени документи, удостоверяващи създадената организация.
 • Задължения на работодателя и длъжностните лица за осигуряване на ЗБУТ в предприятията.
 • Задължение на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ.
 • Оценка на риска. Нормативни изиствания. Мерки за минимизиране и ограничаване на риска. Пропуски при извършване на оценката на риска. Добри практики.
 • Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Видове инструктажи. Необходимост от обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа. Пропуски при документиране на инструктажите.
 • Комитети и групи по условия на труд – учредяване и дейност в предприятията. Обучение на представителите на КУТ/ГУТ.
 • Въпроси и дискусия по темите за осигуряване на ЗБУТ в предприятията.

.

11.0011.20 ч. – пауза; 12.45 – 13.45 ч. – обедна почивка

Участниците в семинара получават сертификат за участие.


Цена 100 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.