ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

6 март 2020 г., 9.30 – 17.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Пенка Митрева, началник отдел в ИА “Главна инспекция по труда”; Теодора Дичева, специалист по трудово право

Обучението е предназначено за:

 • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 • длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • членовете на комитета/групата по условия на труд.

Обученето има за цел:

 • Придобиване  и надграждане на знания относно изискванията на нормативната уредба за осигуряване на обезопасност и здраве при работа и ТПО.
 • Повишаване на професионалната компетентност по темите.
 • Обсъждане на казуси и провеждане на дискусии по теми, представляващи интерес от обучаемите.
 • Обсъждане на добра практика и пропуски при осигуряване на ЗБУТ и ТПО в предприятията.

Програма:

9.30 – 15.30 ч. – Теми по здравословни и безопасни условия на труд

Лектор Пенка Митрева

 1. Организация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа в предприятията. Нормативни изисквания.
 2. Задължения на работодателя и длъжностните лица за осигуряване на ЗБУТ в предприятията.
 3. Задължение на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ.
 4. Оценка на риска. Защо е необходимо да се извършва оценка на риска в предприятията? Добри практики. Пропуски при извършване на оценка на риска.
 5. Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Видове инструктажи и необходимост от обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа.
 6. Комитети  и групи по условия на труд – учредяване и дейност в предприятията. Обучение на представителите на КУТ/ГУТ.
 7. Въпроси и дискусия.

16.00 – 17.30 ч. – Теми по Кодекса на труда

Лектор Теодора Дичева

 1. Законът за хората с увреждания – предизвикателствата пред работодателите. Ново задължение за изпълнение на квота за назначаване на работници или служители с трайни увреждания. Законови възможности за освобождаване и прилагане на алтернативни мерки за заетост, ред за заплащане на компенсаторни вноски. Срокове, контрол и санкции.
 2. Специална закрила по време на съществуване на трудовото правоотношение на бременните работнички и служителки, непълнолетните и на лицата с намалена работоспособност. Закрила при уволнение. Съпоставка между задълженията на работодателите по реда на Кодекса на труда и Закона за хората с увреждания.
 • Правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателите след получаване на ЕР на ТЕЛК за трудоустроен техен работник или служител.
 • От кой момент се прилага специалната закрила за трудоустроени лица, бременни работнички или служителки и кой е началният момент на специалната закрила при уволнение.
 1. Очаквани промени в трудовото законодателство от 2020 г. в Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.

Участниците в семинара получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 150 лева без ДДС.  Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Регистрация може да направите и на email office@kitovcenter.com.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.