Обучения и семинари

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, В СИЛА ОТ 01.08.2022 г. ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 октомври 2022 г., 9.30 – 14.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право

 

ПРОГРАМА

1. Промени в Кодекса на труда в сила от 01. 08. 2022 г.

1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:

 – задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при срочни трудови договори , възможности за договаряне на забрана за работа по втори трудов договор;

– новото в правната уредба на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване квалификацията на работника или служителя;

1.2. Нови права на работниците и служителите и задължения за работодателите, след промените в трудовото законодателство:

– право на работника да поиска преминаване на пълен работен ден и на безсрочен трудов договор;

– право на платен родителски отпуск на бащата;

– право на завръщащите се на работа след отпуск, право на родителите на деца до 12 годишна възраст , върнати от детско заведение, на болнични поради карантина на заведението или детето и др.

1.3. Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските – нов ред за установяване на задължение за дежурство и за разположение на работодателя.

2. Изисквания на Кодекса на труда при сключване на трудов договор: какви са задължителните и допълнителните елементи на трудовия договор и за какво трябва да внимават работодателите, когато формулират тези текстове в трудовия договор.

3. Трудовият договор за работа от разстояние (home office) и възможност за възлагане на работа от дома при, но извън периода на извънредна епидемична обстановка. Изисквания към работодателите във връзка с възлагането на работа от разстояние и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4. Възможностите, които дава законодателството за договаряне на различна продължителност на работното време– непълно работно време, удължено или намалено работно време при основните и допълнителните трудови договори.

5. Въвеждане на ненормиран работен ден или време на разположение – две възможности с различни предимства и ограничения при прилагането.

6. Сумирано изчисляване на работното време – особености, права и ограничения. Най-важните изисквания на трудовото законодателство при сумирано изчисляване на работното време.

7. Административни и електронни административни услуги, предоставяни от Инспекцията по труда на работодателите, длъжностните лица и работниците и служителите

8. Възможности за сключване на споразумение в административното производство, по реда на Кодекса на труда и на Закона за административните нарушения и наказания – възможности за нарушителите да платят по-малък размер глоби или имуществени санкции.

 

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 100 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.