Обучения и семинари

СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД, РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Човешки ресурси

27 октомври 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право

 

 

ПРОГРАМА

.

1. Сумирано изчисляване на работното време:

1.1. Въвеждане на сменен режим на работа при установено подневно или сумирано отчитане на работното време. Предимства и ограничения от въведеждане на сумирано отчитане на работното време. Максималната продължителност на работната смяна и на работната седмица при установено сумирано изчисляване на работнот време.

1.2. Как се въвежда сумирано изчисляване на работното време – стъпки, възможности, права и задължения на работодателя. Как се документира въвеждането на сумирано изчисляване на работното време и какво се вписва в правилника за вътрешния трудов ред.

1.3. Изготвяне на графиците за работа и нормиране на труда: възможно ли е нормиране на извънреден труд в предварителния график? Кога се преизчисляват нощните часове в дневни при нормиране на работното време. Задължително осигуряване на междудневна и седмична почивка и на почивка или време за хранене.

1.4. Ред за запознаване на работниците и служителите с предварителните графици за сумирано изчисляване на работното време;

1.5. Какво се случва, когато отработените от работника или служителя часове, в края на отчетния период, са повече или по-малко от нормата на продължителност на работното време.

1.6. Ползване на отпуск в работни и календарни дни при въведено сумирано отчитане на работното време;

1.7. Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време. 

1.8. Въвеждане на време на дежурство или време на разположение при СИРВ.

.

2. Извънреден труд:

        2.1. Възможности за възлагане на извънреден труд от работодателя. Кога е налице полагане на извънреден труд?

         2.2. Отказ за полагане на извънреден труд – кой и в какви случаи има право да откаже полагането на извънреден труд;

         2.3. Кои категории работници и служители могат да полагат извънреден труд с тяхно съгласие;

         2.4. В какви случаи работещите на намалено работно време могат да полагат извънреден труд?

         2.5. Как работниците и служителите могат да откажат да полагат извънреден труд.

         2.6. Отчитане на извънредния труд в специалната книга за отчитане на извънредния труд и пред Инспекцията по труда;

         2.7. Заплащане на извънредния труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време. Заплащане на труда в дните на официални празници.

.

3. Сключване на трудов договор за работа от разстояние:

3.1. Правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение при работа от разстояние;

3.2. Предоставяне на работно и техническо оборудване от работодателя или възможността за работника да използва собствено оборудване, както и произтичащите от това задължения за работодателя, защита на работодателя срещу злоупотреба с предоставеното на работника оборудване и възможност за търсене на дисциплинарна отговорност – основания.

3.3. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя на работното място в дома на работника, както и задълженията на работника за спазване на здравословните и безопасни условия на труд;

3.4. Разпределение на работното време на работещите от разстояние, отчитането на работното време от работника, установяване на задължението за разположение на работодателя,

3.5. Преглед на предвижданите промени в Кодекса на труда, касаещи работата от разстояние и правото на изключване на работниците и служителите след приключване на работното време.

3.6. Контрола на Инспекцията по труда по искане на работника или по инициатива на контролната  институция.институция.

.

4. С предстояща промяна в Кодекса на труда ще се замени хартиената с електронна трудова книжка.

       4.1. Преглед на промените в Кодекса на труда регламентиращи регистър по заетостта и единен електронен трудов запис, с които ще бъде отменена уредбата, регламентираща трудовата книжка. Кой подзаконови нормативни актове се предвижда да бъдат отменени или изменени при приемането на текстовете за електронни трудови книжки.

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 130 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.