ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

21 – 22 октомври 2021 г., 9.30 – 17.15 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Ася ИВАНОВА

Цели на обучението:

 • Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав).
 • Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите.
 • Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит в областта на човешките ресурси.
 • Участниците да усвоят система за документиране, като при обучението се предлагат матрици на документи, имащи непосредствено практическо приложение  при изпълнение на професионалните задачи.
 

В резултат от обучението участниците ще:

 • изградят знания и умения за  администриране на персонала и възнагражденията;
 • получат практически знания и съвети за изпълнението на дейностите по администриране на персонала и заплатите;
 • могат да участват адекватно в съставянето на длъжностни характеристики;
 • придобият увереност и знания за прилагането на нормативната уредба в областта на трудовото и осигурително законодателство;
 • могат да участват в създаването и актуализирането на вътрешно – фирмените нормативни документи в областта на човешките ресурси;
 • предприемат ефективни действия и ще могат да дават конструктивни предложения при решаване на възникнали проблеми.

1

Продължителност: 16 учебни часа, разпределени в два дни.

Обучението е предназначено за:

 • Специалисти в областта на администрирането на заплатите и персонала (ТРЗ и ЛС);
 • Специалисти Човешки ресурси;
 • Ръководители на отдели по управление на човешките ресурси и администриране на персонал и заплати;
 • Счетоводители и други специалисти, които съвместяват функции в областта ТРЗ и личен състав;
 • Управители на малки и средни фирми.
 

Програма:

21 октомври – 9.30 – 17.15 ч.

1. Назначаване:

– Документи, необходими за назначаване.

– Назначаване на работници и служители. Акцент върху:

 • Основания за назначаване по Кодекса на труда и как да изберем вида на трудовия договор?
 • Видове трудови договори – срочни и безсрочни.
 • Как да представим информацията за назначаване на нов служител пред ръководството на дружеството? Какво е важно и защо?
 • Срок на изпитване по трудов договор. Кога, как и защо се определя?
 

2. Основания за прекратяване на трудовите правоотношения и връзката им с възможностите за оспорване по съдебен ред и с правата за ползване на обезщетения за безработица:

– Основания за прекратяване на трудов договор. Акцент върху:

 • Взаимно съгласие между страните.
 • Съкращаване на щата.
 • Намаляване обема на работа.
 • Липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата.
 • Промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях.
 • Прекратяване на трудовия договор по време на срока на изпитване.
 • Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение по чл. 331 от КТ.

– Право на подбор на работодателя при: закриване на част от предприятието, съкращаване в щата или намаляване на обема на работата.

– Закрила на работниците и служителите при уволнение. Какво е важно да знаем?

– Обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения.

 

3. Служебно досие, администриране и важност.

4. Документи и срокове за представяне в НАП.

5. Начини за подаване на информация в ТД на НАП.

6. Работно място, длъжност и длъжностна характеристика.

7. Вътрешно – фирмени нормативни документи – ПВТР, ВПРЗ. Създаване, промяна и съхранение.

8. Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести – важност.

 

22 октомври  – 9.30 – 17.15 ч.

 

1. Видове отсъствия и документирането им:  Видове отпуски. – Ред за ползване на различните видове отпуски. – Давност на отпуските.

2. Работно време и почивки – документация: Продължителност на работното време. – Разпределение на работното време. – Сумирано изчисляване на работното време. – Извънреден труд. – Нощен труд. – Почивки. – Отчитане на работното време.

3. Месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията: Заплати – начисления и изчисляване. – Изчисляване на болнични. – Ред и срок  за представяне на болнични пред НОИ.

4. Трудов и осигурителен стаж:  Съдържание. – Време на работа по трудово правоотношение, което не се зачита за трудов стаж. – Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. – Оформяне на трудова книжка.

5. Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите: Социално осигуряване. – Последни промени в КСО.

6. Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи.

7. Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система.

8. Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси.

9. Практически модул, разпределен под формата на дискусия през двата дни и включващ множество примери от практиката, споделяне на опит и практически решения.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейл office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 340 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Цената включва лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF 

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.