ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Webinar, ТРЗ

24 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Зорница Димитрова, експерт по данъчно и осигурително право

Обучението включва: Промените в Кодекса за социално осигуряване, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП, Схемата за подпомагане на осигурителите – правоимащи лица, и механизъм на действие, Възможностите на осигурителите за намаляване на данъчно-осигурителната тежест при затваряне на предприятието или намаляване обема на работа.

Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч.

10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия

1. Общ преглед на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение по отношение на сроковете в данъчното и осигурителното право.

2. Разграничаване на работодателите в зависимост от степента, в която са засегнати от извънредното положение.

2.1 Предприятия, които прекратяват дейност по заповед на министъра на здравеопазването.

2.2 Предприятия, които прекратяват дейност по своя инициатива.

2.3 Предприятия, в които обемът на дейност е намалял.

3. Схема за подпомагане на осигурителите по ПМС № 55/30.03.2020 г. – правоимащи лица. Примери за определяне на осигурителния доход, дължимите осигурителни вноски и размера на компенсациите от фонд „Безработица“ за отделните месеци на извънредното положение.

4. Права и задължения на работодателите, преустановили дейност съгласно ЗМДВИП и КТ.

4.1 Ползване на платен отпуск и получаване на компенсации от фонд „Безработица“.

4.2 Ползване на неплатен отпуск – примери за попълване на декларация обр. № 1.

4.3 Прекратяване на трудовото правоотношение и изплащане на обезщетение за безработица. Примери.

4.4 Преустановяване на работа на част от персонала.

4.5 Работа при непълно работно време. Примери за попълване на декларация обр. № 1.

4.6 Надомна работа или работа от разстояние.

5. Заключителна част – обобщение на разгледаните теми, въпроси и дискусия.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 80 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

В цената са включени лекцията и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.