ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Управление на бизнеса

3 април 2020 г., 9.30 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор:
 Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България

Семинарът е отложен.

Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Контролинг“, „Финанси“, „Съответствие“, главни счетоводители, оперативни мениджъри на средно ниво.

Програма на семинара:

09.30 – 11.00 ч.

 1. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за „Оценка и управление на риска.“
 2. Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията.
 3. Основни акценти в процеса по управление на риска:

а. Идентифициране на рискове;

б. Методология за оценка на риска;

в. Оценка на влияние и вероятност на риска:

– Влияние и вероятност на риска;

– Присъщ и остатъчен риск;

г. Възможни реакции към идентифицираните рискове в зависимост от оценката;

д. Дефиниране на риск апетита на висшето ръководство;

е. Периодичност на оценка и докладване на рискове;

ж. Ниво на докладване;

з. Определяне на отговорници за управление на рискове;

и. Рискови индикатори.

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч.

 1. Практическо упражнение за идентифициране и оценка на рискове съгласно представената методология.
 2. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове:

а. Критерии за приемливост на рискови индикатори;

б. Дефиниране на минимален брой рискови индикатори за определен риск.

 1. Мониторинг и докладване на рисковете:

а. Риск Регистър;

б. Справка „Светофар”;

в. Добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители.

13.00 – 13.45 ч. Обяд

13.45 – 15.15 ч.

 1. Стратегии и подходи за управление на рисковете.
 2. Иницииране на корективни действия:

а. Справка „Регулировчик”;

б. Добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;

в. Оценка на ефективността на корективни действия.

15:15 – 15.30 ч. Кафе пауза

15.30 – 17.00 ч.

 1. Практическо упражнение за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове.
 2. Основни рискове във всяка организация.
 3. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри и служителите в процеса на „Управление на риска” в организацията.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.