ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2023 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

15 и 29 ноември 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектори: Валентина Василева, данъчен консултант; Евгения Попова, гл.експерт по приходите в НАП; Димитър Войнов, данъчен и счетоводен консултант

.

Програма

.

15 ноември

9.30 – 13.00 ч. Тема I –  Данъчно приключване по ЗДДС. Промени и актуални казуси. Лектор: Валентина Василева

1. Изменения и допълнения в ЗДДС и ППЗДДС относно намаляването на данъчната основа и начисления ДДС за несъбираеми вземания.

 • Условия, които трябва да са изпълнени, за да се намали начисления ДДС по неплатени фактури. 

 • Обстоятелства, които класифицират вземането като несъбираемо. 

 • Издаване на кредитно известие при несъбираемо вземане за намаляване на ДДС, когато получателят на фактурата е бил регистриран по ЗДДС към датата на доставката и е ползвал данъчен кредит. 

 • Подаване на уведомление по чл. 126б, ал. 8 ЗДДС до НАП за несъбираеми вземания с данъчна основа по първоначалната фактура над 100 000 лв. 

 • Издаване на протокол при несъбираемо вземане за намаляване на ДДС в случаите на неплащане по доставка, когато получателят е бил нерегистрирано лице към момента на доставката, не е ползвал данъчен кредит или е приключила процедура по несъстоятелност/ликвидация. 

 • Издаване на документи за начисляване на ДДС  при получаване на плащане, след като вземането е класифицирано като несъбираемо.

2. Префактуриране на консумативи по договори за наем съгласно практиката на НАП. 

3. Специален ред за деклариране на доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на ЕС от доставчик, неустановен в ЕС.

4. Актуални казуси от практиката на НАП, ВАС и СЕС. 

 

14.00 – 17.30 ч. Тема II –  Годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2023 г.Лектор: Евгения Попова

 
 1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2023 г.

 1. Годишно облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2023 г. Ангажименти на работодателите във връзка с годишното изчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения. Актуални моменти.

 1. Новите моменти при подаването на информация в НАП със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения.

 1. Особености и нови моменти при подаване на информацията по чл. 73 от ЗДДФЛ и предоставянето на информация за целите на задължителния автоматичен обмен. Казуси от практиката.

 1. Промени в годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2023 г. Практически казуси.

 1. Обсъждане на други актуални теми по ЗДДФЛ и въпроси.

.

.

29 ноември 2023 г. 9.00 – 17.00 ч.

Тема III – Данъчно облагане по ЗКПО и счетоводно приключване на 2023 г. Лектор : Димитър Войнов

1. Разпределяне на средства към собствениците след промяната в Закона за ограничаване на плащанията в брой
   – Разпределяне на дивиденти в брой и по сметка
   – Авансово разпределяне на дивиденти
   – Скритото разпределение на печалба в брой и по сметка – допустимост, рискове и практика

2. Деклариране на кеша и вземанията от физически лица
   – Декларативни задължения за определени     предприятия, свързани с касови наличности и вземания от физически лица
   – Деклариране на касови наличности
   – Деклариране на вземания от физически лица – собственици, персонал и подотчетни лица
   – Период на деклариране, декларация и първо деклариране

3. Промени в ЗКПО през 2023 г.
   – Ваучери за храна
          – данъчно третиране през 2023 г.
          – въвеждане на електронни ваучери за храна през 2024 г.
   – Преотстъпване на корпоративен данък
   – Деклариране на авторски и лицензионни възнаграждения

4. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2023 г.
   – Данъчни постоянни разлики
   – Данъчни временни разлики
   – Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
   – Данъчен амортизационен план
   – Данъчни загуби
   – Дивиденти
   – Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
   – Други

5. Практика по прилагането на ЗКПО
   – Данъчна и съдебна практика

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 300 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.