НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ЗМИП. НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

15 юли 2020 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

Програма на семинара:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА: ПРИКЛЮЧИЛИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ, КАК СЕ ОТРАЗЯВАТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

•             Режим на статика и динамика в спазване на законодателството.

•             Приложими списъци с географски критерии.

•             Промени в законодателството, резултат от транспониране на 5-та Директива.

•             Предстоящи промени, резултат от транспониране на 6-та Директива.

•             Практически проблеми, възникващи от разминавания между дефинициите за действителен собственик в различни държави.

•             Рисков подход, основан на пропорционалността на обема на бизнес активност.

2. НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА – АНАЛИЗ, ПРИЛОЖИМОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

•             Рискови фактори в националната оценка.

•             Матрица на риска.

•             Приложимост към вътрешния цикъл на контрол на ниво конкретно задължено лице.

 3. МЕТОДОЛОГИИ, ПРИЛОЖИМИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ПРИ ИНТЕГРИРАНЕ НА РИСКОВИЯ ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА, ПРИ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА

•             Идентификация на слаби страни в даден бизнес цикъл.

•             Идентификация на заплахи в даден бизнес цикъл.

•             Анализ и подходи при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции, които следва да заложим във вътрешните правила.

•             Анализ и подходи при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните клиенти, които следва да заложим във вътрешните правила.

4. НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ТЕКУЩО СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РАМКАТА, НАЛОЖЕНА ОТ НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА

•             Изграждане на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите.

•             Методология на комплексната проверка.

•             Текущ контрол – установяване на времевите интервали за извършването му.

•             Клиентски досиета.

•             Установяване на правилата за обучение на служителите.

•             Изготвяне на доклад за риска от самото задължено лице при прилагане на критериите от вътрешните правила.

•             Комуникация на идентифицираните рискови фактори на браншово, секторно и национално ниво.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Обучението ще се проведе при спазване на всички необходими санитарно-епидемични изисквания.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.