ПРОМЕНИТЕ В МСС/МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2022 г.

Финанси и счетоводство

15 декември 2022 г., 9.30 – 15.30 ч. 
Онлайн на платформа ZOOM

Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор

 

Програма:

1. Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения – Имоти, машини и съоръжения – постъпления преди предвидената употреба (Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник, бр. L 234 от 2.7.2021 г.).

 

2. Изменение на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи – Обременяващи договори – разходи за изпълнение на договор (Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник, бр. L 234 от 2.7.2021 г.).

 

3. Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации – Препратка към Концептуалната рамка (Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник, бр. L 234 от 2.7.2021 г.).

 

4. Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2018–2020 г. (Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник, бр. L 234 от 2.7.2021 г.), в т.ч.:

 
  • МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – Дъщерно предприятие като предприятие, прилагащо за първи път МСФО.

  • МСФО 9 Финансови инструменти – Такси при прага от „10 процента“ за отписване на финансови пасиви.

  • МСС 41 Земеделие – Данъчно облагане при оценяване по справедлива стойност.

  • МСФО 9 Финансови инструменти – Пример за илюстрация 13.

 

11.00 – 11.15 ч. – пауза; 12.45 – 13.30 ч. – обедна почивка.

.

Цена 180 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали.

.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.