ПРОМЕНИТЕ В МСС/МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2023 Г.

Финанси и счетоводство

15 декември 2023 г., 9.30 – 17.00 ч. 
Онлайн на платформа ZOOM

Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор

 

Програма:

1. Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети – Оповестяване на счетоводната политика (Регламент (ЕС) № 2022/357 от 2  март 2022 г., Официален вестник,  бр. L 68 от  3.3.2022 г.).

 

2. Изменение на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки – Дефиниция за счетоводни приблизителни оценки (Регламент (ЕС) № 2022/357 от 2 март 2022 г., Официален вестник, бр. L 68 от  3.3.2022 г.).

 

3. Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция (Регламент (ЕС) № 2022/1392 от 11 август 2022 г., Официален вестник, бр. L 211 от 12.8.2022 г.

 

4. Нов стандарт МСФО 17 Застрахователни договори (Регламент (ЕС) № 2021/2036 от 19 ноември 2021 г.,  Официален вестник,   бр. L 416 от 23.11.2021 г.).

 

5. Изменение на МСФО 17 Застрахователни договори – Първоначално прилагане на МСФО 17 и МСФО 9 — сравнителна информация (Регламент (ЕС) № 2022/1491 от 8 септември 2022 г., Официален вестник,  бр. L 234 от 9.9.2022 г.

Забележка: МСФО 17 Застрахователни договори  не се разглежда в детайли, а по-общо.

 

11.00 – 11.15 ч.; 15.00 – 15.15 ч. – паузи; 12.45 – 13.30 ч. – обедна почивка.

.

Цена 180 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

В цената са включени лекции и материали.

.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.