ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

5 февруари 2020 г., 9.30 – 17.30 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

На семинара ще бъдат разгледани последните промени в ЗМИП (обн. ДВ бр. 94 /29 ноември 2019 г.) , свързани с прилагането на Директива (ЕС) 2018/843

Програма на семинара:

І. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

 1. Разширяване на категориите задължени по закона лица.
 2. Промени по отношение извършването на разширени комплексни проверки.
 3. Промени по отношение идентифицирането на клиенти и проверката на идентификационните данни.
 4. Промени на правилата, касаещи действителните собственици.
 5. Промяна в уредбата на разкриването и поддържането на банкови сейфове.
 6. Разширяване на данните, вписвани в регистъра на банковите сметки и сейфове.
 7. Промени по отношение на електронните пари и други платежни инструменти.
 8. Промени по отношение на длъжностите, заемани от видни политически личности.
 9. Промени в обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска.
 10. Други.

ІІ. КАТЕГОРИИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЗМИП. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛУЖБИ. ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ОЦЕНКА НА РИСКА

 1. Категории задължени лица по ЗМИП. Нови задължени лица.
 2. Специализирани служби по ЗМИП.
 3. Обучения.
 4. Съхраняване на информация.
 5. Разкриване на информация.
 6. Защита на информацията и лицата.
 7. Оценка на риска:
 • Национална оценка на риска.
 • Оценка на риска от задължените лица.

ІІІ. ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА. КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП

 1. Изготвяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари:
 • Задължение за изготвяне на вътрешни правила.
 • Условия и ред за приемане на вътрешните правила и представянето им пред ДАНС.
 • Ред за утвърждаване на вътрешните правила от директора на дирекция “Финансово разузнаване” към ДАНС.
 • Минимално съдържание на вътрешните правила (18 точки).
 • Практически насоки за изготвянето на вътрешните правила.
 1. Задължение за извършване на комплексна проверка по ЗМИП:
 • Общи правила за прилагане на мерките за комплексна проверка.
 • Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка.
 • Опростена комплексна проверка.
 • Разширена комплексна проверка.
 • Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация.
 • Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация.
 • Изясняване на произхода на средствата.
 1. Ключови разпоредби на Правилника за прилагане на ЗМИП.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Запиши се

Регистрация може да направите и на email office@kitovcenter.com.

ed

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.