РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

29 ноември 2019 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

Програма на семинара:

 1. Ролята на Специализираните служби по чл. 106 от ЗМИП – общ преглед:
 • Гарант за ефективността на мерките по ЗМИП
 • Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг
 • Осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания
 • Разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане
 • Водене на отчетност
 • Създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол
 • Оценка на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма
 • Основни изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала
 • Съобщаване на политиката за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и проблемите в бизнеса
 • Казус за групова дискусия
 1. Първоначално оценяване на риска и идентифициране на ключови рискови фактори:
 • Географски критерии
 • Институционална оценка на риска
 • Адаптиране на подхода, основан на оценка на риска, към нуждите на организацията
 • Методология, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата
 • Координация между методология за оценка на риска, вътрешен одит и функции на управителя/управителния съвет
 • Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?
 • Отчетност на служителя по спазването на правилата
 • Взаимозависимости с други контролни функции
 • Дейностите на служителя по спазването на изискванията по ЗМИП и необходимата административна обезпеченост
 1. Вътрешни системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг:
 • Анализ на законовите и регулаторни правила
 • Идентифициране на рисковете
 • Създаване на вътрешна AML/CTF политика
 • Проектиране на контрол и процедури
 • Генериране на управленска информация
 • Създаване на ефективна култура на мониторинг
 1. ЗМИП мониторинг и корпоративно управление:
 • Как ЗМИП мониторинг допринася за корпоративното управление и помага за управлението на риска
 • Вътрешен ЗМИП репортинг
 • Създаване на ефективен процес на отчитане
 • Работата с всички нива на управление, за да се гарантира, че обучението е подходящо
 • Комуникация с регулаторните органи
 1. Следене на „Правилата” и постоянно променящите се рискове, свързани с предотвратяването на спазването на законодателството и финансовите престъпления:
 • Въпроси, свързани с мониторинг на съответствието
 • Въпроси, свързани с борбата срещу изпирането на пари (AML) и борбата срещу финансирането на тероризма (CTF)
 • Проблеми с измамите
 • Проблеми с кражба на самоличност
 • Проблеми при фишинг
 1. Управление на риска от пране на пари:
 • Офшорни транзакции и видни политически персони (PEP)
 • Процедура по опознаване на клиента си (KYC) и идентификацията и проверката (ID&V)
 • Годишни прегледи
 • Клиенти с висок риск
 • Системи за наблюдение и процедури за мониторинг
 • Получаване на допълнителна информация
 • Идентифициране на причините за подозрение
 • Документиране на решения да не се докладва външно
 • Подаване/ескалация на доклад до ДАНС
 • Отчитането на минали практики, за които последните доклади показват, че е възможно да са били пране на пари
 • Политика на периода за предизвестие, следващ докладването до ДАНС
 • Примери за злоупотреба
 1. Заключение на курса – отворена дискусия.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.