Финанси и счетоводство

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

17 юни 2022 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1..Дълготрайни (нетекущи) активи ДМА нематериални активи инвестиционни имоти финансови активи биологични активи   2. Амортизируеми активи за счетоводни цели за данъчни цели   3. Данъчни амортизируеми активи данъчни дълготрайни материални активи данъчни дълготрайни нематериални активи инвестиционни имоти (сгради)

Read More

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

20 май 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство . Програма: . 1..Промени във ваучерите за храна през 2022 г. Увеличаване на необлагаемата сума Възможност за плащане и на други неща освен храна Възможност за натрупване в следващ месец Данъчна основа за облагане Други специфики

Read More

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

27 април 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство . Програма: . 1..Данъчен финансов резултат – същност и формиране 2. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с: данъчни постоянни разлики данъчни временни разлики други суми . 3. Данъчни постоянни разлики същност възникване непризнати разходи и приходи.

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Финанси и счетоводство

От 16 май 2022 г. до 15 юни 2022 г. (всеки понеделник и сряда от 18.00 ч. до 19.30 ч.) Онлайн на платформа ZOOM Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Няма свободни места! . Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се

Read More

ПРОМЕНИТЕ В МСС/МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2022 г.

Финанси и счетоводство

29 април 2022 г., 9.30 – 15.30 ч. Онлайн на платформа ZOOMЛектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор   Програма: 1. Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения – Имоти, машини и съоръжения – постъпления преди предвидената употреба (Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник, бр. L 234 от 2.7.2021 г.).

Read More

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ПРОЦЕДУРНИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО

Данъци, Финанси и счетоводство

28 април 2022 г., 9.30 – 15.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: адв. Десислава Канева, консултант по СИДДО Програма: I. Общи принципи при облагане на чуждестранни лица Кога доходите на чуждестранни лица подлежат на облагане в България. Данък при източника или корпоративен данък. Какво e СИДДО и кога имаме нужда от СИДДО. . II. Прилагане на

Read More

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

18 април 2022 г., 9.30 – 13.30 ч. Онлайн семинарЛектор: Д-р Борислав Боянов . Програма: . 1. Въведение Същност и класификация на електронните пари. Място, роля и значение на криптоактивите. Добиване на криптовалути. Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите. Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС. Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България.

Read More

ФИНАНСИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

8 април и 15 април 2022 г., 10.30 – 17.30 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО ЗА 2022 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

25 март 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство   Програма: 1. Промени в ЗКПО през 2022 г.Лично ползване на фирмени активиВаучери за хранаПродажба с обратен оперативен лизингКонтролирани чуждестранни дружестваХибридни образувания 2. Актуални въпросиСчетоводно отчитане и данъчно третиране на:финансирания във връзка с цената на електрическата

Read More

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 г. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРОМЕНИ В ЗДДФЛ

ТРЗ, Финанси и счетоводство

18 март 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право Програма: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ бр.18/ 04.03.2022 г.)Минимален и максимален осигурителен доход.Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.2. Промени в социалното осигуряване.Определяне размера на пенсиите.Предоставяне на ваучери за

Read More