Финанси и счетоводство

ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2020 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

24 февруари 2020 г., 9.30 – 17.30 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство П Р О Г Р А М А: І. Промени в ЗКПО през 2020 г.  Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост. Промени в регулирането

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

12 – 13 март 2020 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи,

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

14 февруари 2020 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара: Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да

Read More

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СУПТО

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

9 януари 2020 г., 9.30 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Гущерска, методолог в ЦУ на НАП; Данко Мицев, IT специалист 9.30 – 13.00 ч. – Катя Гущерска Регистриране и отчитане на продажби/сторно операции: Предаване на данни за продажбите в търговските обекти към НАП. Изменения във формата и начина на предаване на данните. Реквизити

Read More

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

5 февруари 2020 г., 9.30 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов На семинара ще бъдат разгледани последните промени в ЗМИП (обн. ДВ бр. 94 /29 ноември 2019 г.) , свързани с прилагането на Директива (ЕС) 2018/843 Програма на семинара: І. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2020 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

3 – 4 февруари 2020 г., 9.30 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, Център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Роял” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова П Р О Г Р А М А: 3 февруари (понеделник)  9.30 – 17.30 ч. Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство І. Промени в ЗКПО през 2020 г. 

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2020 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

16 – 17 януари 2020 г., 9.30 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, Център “ProjectLab”, етаж 2, зала “Роял” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Няма свободни места!  Следваща дата – 3 – 4 февруари 2020 г.   Програма: 16 януари (четвъртък) 9.30 – 13.00 ч.  – Облагане на доходите на физическите лица през 2020 г.

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г. В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Финанси и счетоводство

14 януари 2020 г., 10.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Мария Цветанова, консултант по бюджетно счетоводство Програма: I. СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДОСТОВЕРНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГФО ЗА 2019 Г. Познаване на нормативните изисквания и правила при счетоводното отчитане в бюджетните организации: нормативна йерархия

Read More

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ – ІІ МОДУЛ

Финанси и счетоводство

4-5 ноември 2019 г. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор Програма ІІ модул: 4 ноември    10.00 – 17.30 ч.  Катя Драгийска МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ МСС 8  –  Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и

Read More

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

10 декември 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяна на отчитането на продажби. Краят на задължителните касови книги. Автоматични дневни отчети. Изваждане на фискалното устройство от търговския обект и достъпването му по публичен канал за комуникация през софтуер за запис и отчетност. Отпечатване

Read More