Финанси и счетоводство

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

10 декември 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяна на отчитането на продажби. Краят на задължителните касови книги. Автоматични дневни отчети. Изваждане на фискалното устройство от търговския обект и достъпването му по публичен канал за комуникация през софтуер за запис и отчетност. Отпечатване

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

16 – 17 декември 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 16 декември (понеделник) 10.00 – 13.15 ч.  – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2019 г. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. Становища на НАП

Read More

РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

29 ноември 2019 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов Програма на семинара: Ролята на Специализираните служби по чл. 106 от ЗМИП – общ преглед: Гарант за ефективността на мерките по ЗМИП Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг Осигуряване на пълно и

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 – 28 ноември 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 27 ноември (сряда) – 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г. І. Промени в ЗКПО през 2019 г.:

Read More

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ДОПК

Финанси и счетоводство

18 ноември 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Денборов, данъчен адвокат Програма на семинара: Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”) и защо е важно за бизнеса? Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК. Как се развива практиката? Изготвяне на документално досие по

Read More

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ НСС КЪМ МСС СЪГЛАСНО МСФО 1 ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 октомври 2019 г., 10.00 – 17.00 ч.  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който (§ 59 и 60 от ПЗР) се правят промени в

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Финанси и счетоводство

13 – 14 ноември 2019 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи,

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

28 – 29 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 28 октомври (понеделник) – 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г. І. Промени в ЗКПО през 2019

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Данъци, Финанси и счетоводство

21 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Европа” Лектор: Десислава Калудова, и.д. директор на дирекция СИДДО, ЦУ на НАП Приети са промени в ДОПК, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Създадена е нова глава осем “а” , с която се

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

24 – 25 октомври 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов Програма на семинара: Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство. Разграничаване на активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане на местното лице,

Read More