Финанси и счетоводство

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 19 декември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

21 ноември и 29 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 21 ноември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка

Read More

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 Г. ПО ЗДДС И ЗДДФЛ. АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА НАП

Данъци, Финанси и счетоводство

29 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 9.30 – 13.00 ч. Тема 1 – Данъчно облагане по ЗДДС за 2022 г. Актуална практика на НАП – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС І. Кратък обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС  през 2022 година  1.    Прилагане на

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО НА 2022 Г. ПРОМЕНИ В ЗКПО.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с направените промени през 2022 г. Коментар по промените в следните направления: Увеличаване на необлагаемата сума Възможност за плащане и на други неща освен храна Възможност за натрупване в

Read More

МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ

Данъци, Финанси и счетоводство

4 ноември 2022 г., 9.30 – 15.30 часаОнлайн семинарЛектор: Иван Антонов – главен юрисконсулт, дирекция СИДДО на НАП . Конвенцията е ратифицирана от НС на 10.06.2022 г. и приетия Закон за ратифицирането ѝ е обнародван в ДВ, бр. 47/ 24.06.2022 г. Прилагането ѝ влиза в сила от 01.01.2023 г. . Програма на семинара: . 1.

Read More

ДАНЪЧНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ТРАНСАКЦИИТЕ С КРИПТОАКТИВИ

Финанси и счетоводство

21 октомври 2022 г., 9.30 – 17.00 ч. Онлайн семинарЛектор: Д-р Борислав Боянов, гл. ас. в УНСС . Програма: Програмата ще акцентира върху казуси, свързани с попълване на годишната данъчна декларация при физическите лица, и върху счетоводното отчитане на криптоактивите. Ще бъде направен подробен анализ на указанията и становищата на НАП относно данъчното третиране на

Read More

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА – ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги 2.

Read More

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ЗДДС И ППЗДДС от м. юли 2022 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 септември 2022 г., 9.30 – 13.00 часа Онлайн семинар Лектор: Моника Петрова – началник на отдел “Данъчно-осигурителна практика”, Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика- София” – ЦУ на НАП  . . ПРОГРАМА Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане направени през месец юли 2022 г.

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Финанси и счетоводство

От 17 октомври 2022 г. до 16 ноември 2022 г. (всеки понеделник и сряда от 18.00 ч. до 19.30 ч.).Онлайн на платформа ZOOMВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ

Финанси и счетоводство

28 юни 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Иван Нейчев, главен инспектор по приходите в НАП . Програма: . I. Въведение 1. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране 2. Международни и национални правила за регулиране на трансферните цени. 3. Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за

Read More