Финанси и счетоводство

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

17 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа” Лектори : Елка АТАНАСОВА – НОИ; Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право Програма на семинара 10.00 – 13.30 ч. І. Задължително пенсионно осигуряване през 2019 г. Лектор: Елка Атанасова, НОИ Промени в пенсионното законодателство, приети със Закона за

Read More

НОВИ МОМЕНТИ В ОТЧЕТНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 Г.

Финанси и счетоводство

11 декември 2018 г., 10.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Мария Цветанова, консултант по бюджетно счетоводство Програма: І. НОВИ УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДАДЕНИ ОТ МФ ЗА 2018 Г.  1. Правилен прочит на указанията на МФ за провеждане на инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните

Read More

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ – ІІ МОДУЛ

Финанси и счетоводство

29-30 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор Програма ІІ модул 29 ноември    10.00 – 17.15 ч.  Бойка Брезоева  МСФО 3 – Бизнескомбинации МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия

Read More

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г.

Финанси и счетоводство

14 декември 2018 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: адв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ НАСОКИ НА ОИСР И БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА

Финанси и счетоводство

26 ноември 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов  Няма свободни места! Програма на семинара: Принципът на независимите пазарни отношения – промени в концепцията и как се отразяват на бизнес цикъла. Въведение в методите за трансферно ценообразуване. Услуги с ниска добавена стойност и фиксирана надбавка от 5% –

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2018 г., 10.00 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 19 декември (сряда) 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 – 28 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Роял” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 27 ноември (вторник) 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

4 – 5 октомври 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

22 – 23 ноември 2018 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

29 – 30 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 29 октомври (понеделник) 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на

Read More