Финанси и счетоводство

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2023 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

15 и 29 ноември 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Валентина Василева, данъчен консултант; Евгения Попова, гл.експерт по приходите в НАП; Димитър Войнов, данъчен и счетоводен консултант . Програма . 15 ноември 9.30 – 13.00 ч. Тема I –  Данъчно приключване по ЗДДС. Промени и актуални казуси. Лектор: Валентина Василева Изменения и допълнения в

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ЗА 2023 Г.

Финанси и счетоводство

29 ноември 2023 г., 9.00 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов, данъчен и счетоводен консултант . Програма . 1. Разпределяне на средства към собствениците след промяната в Закона за ограничаване на плащанията в брой Разпределяне на дивиденти в брой и по сметка Авансово разпределяне на дивиденти Скритото разпределение на печалба в брой и по сметка

Read More

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2023 Г. ПО ЗДДС И ЗДДФЛ

Финанси и счетоводство

15 ноември 2023 г., 09.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Валентина Василева, данъчен консултант; Евгения Попова, гл.експерт по приходите в НАП . Програма . 1. Данъчно приключване по ЗДДС. Промени и актуални казуси. Изменения и допълнения в ЗДДС и ППЗДДС относно намаляването на данъчната основа и начисления ДДС за несъбираеми вземания: условия, които трябва да са

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

От 30 октомври 2023 г. до 30 ноември 2023 г. ( понеделник и четвъртък от 18.30 ч. до 20.00 ч.).Онлайн на платформа ZOOMВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език . Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Финанси и счетоводство

31 октомври 2023 г., 9.00 – 12.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство . Програма:   1..Дълготрайни (нетекущи) активи ДМА нематериални активи инвестиционни имоти финансови активи биологични активи   2. Амортизируеми активи за счетоводни цели за данъчни цели   3. Данъчни амортизируеми активи данъчни дълготрайни материални активи данъчни дълготрайни нематериални активи

Read More

ПРОМЕНИ В НЯКОИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

26 септември 2023 г., 9.00 – 12.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой и данъчното им отражение Намаляване на допустимия размер на разпределените дивиденти в брой Намаляване на допустимия размер на скритото разпределение на печалба в брой Ограничаване

Read More

ДЕКЛАРИРАНЕ НА КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ И ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. ПРОМЕНИ В ЗДДС И ППЗДДС ОТНОСНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДДС ПО НЕСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ ЗА НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ

Финанси и счетоводство

20 септември 2023 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма: . 1. Условия, които трябва да са изпълнени, за да се намали начисления ДДС по неплатени фактури. 2. Обстоятелства, които класифицират вземането като несъбираемо. 3. Издаване на кредитно известие при несъбираемо вземане за намаляване на ДДС, когато получателят на фактурата

Read More

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2023 Г. И ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

19 септември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. Минимален осигурителен доход. Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите. 2. Промени в Кодекса на социално осигуряване. Изплащане на възнаграждения за минал период. Изплащане на

Read More

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 юни 2023 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма: . 1. Данъчно събитие при договорите за строителство. 2. Бартер (замяна) на имоти и/или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС. 3. Дефиниция за недвижим имот за целите на ЗДДС. 4. Облагаеми доставки на нови сгради и

Read More

ЛИЗИНГ/НАЕМ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ, ПРИЛАГАЩИ МСС. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО

Финанси и счетоводство

16 юни 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1. Счетоводно отчитане на лизинга при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно МСФО 16 „Лизинг“: Единен балансов подход на отчитане на оперативния и финансовия лизинг Принципно отчитане на лизинга. Признаване на: актив с право на ползване пасив

Read More