Финанси и счетоводство

НОВИЯТ МСФО 16 ЛИЗИНГ И ПРОМЕНИ В ДРУГИ МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА 2019 Г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

10 юли 2019 г., 9.30 – 17.30 ч.  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор Програма 9.30 – 16.00 ч. МСФО 16 Лизинг (Регламент (ЕС) 2017/1986 от  31 октомври 2017 г.): * Цел, обхват и  основни различия с МСС 17 Лизинг. * Нова дефиниция за лизинга и

Read More

ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКЪТ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ след приемането на ЗИД на ЗМИП (обн. ДВ, бр. 42/28.05.2019 г.)

Финанси и счетоводство

28 юни 2019 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро,

Read More

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДОПУСНАТИ СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

Данъци, Финанси и счетоводство

2 юли 2019 г., 10.00 – 13.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Видове грешки в зависимост от съществото им: счетоводни грешки (съществени и несъществени) данъчни грешки   Видове грешки в зависимост от момента на установяването им: грешки за предходната година, установени до 30

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

1 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Форми на преобразуване за данъчни цели: – вливане – сливане – разделяне – отделяне – прехвърляне на обособена дейност – замяна на акции Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО

Read More

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ

Финанси и счетоводство

17 юни 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Денборов, данъчен адвокат Програма на семинара: Какво е трансферно ценообразуване? Международни аспекти и тенденции: Haсоки на ОИСР от юли 2010 г. Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г. Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle. Документиране на

Read More

ЛИЗИНГ – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЛАГАЩИ НСС

Данъци, Финанси и счетоводство

22 май 2019 г., 10.00 – 13.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.: Отчитане при наемателите на: разходите за наем – линеен или друг метод допълнителните плащания (ремонти,

Read More

НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. ОРГАНИЗАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

15 май 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация на СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране на информация от и към СУПТО.

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

15 – 16 април 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов   Програма на семинара: Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство. Разграничаване на активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане

Read More

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финанси и счетоводство

16 – 17 май 2019 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Участниците ще се запознаят с основите на финансовия анализ, отнасящи се до финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятието, ще проникнат в същината на финансовите данни и показатели, представяни във финансовите отчети. Курсистите ще научат да прилагат

Read More

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Финанси и счетоводство

Сертифициран обучителен семинар, организиран от „Китов център“ и „Алсас“ ЕООД. 23 април 2019 г., 09.00 – 13.00 ч. София, Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев” № 69 Лектори: Антон Михайлов, юрист; Иван Кавръков, юрист Актуалност на темата: Приетият нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел да допълни закона и

Read More