Финанси и счетоводство

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Данъци, Финанси и счетоводство

21 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Десислава Калудова, и.д. директор на дирекция СИДДО, ЦУ на НАП Приети са промени в ДОПК, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Създадена е нова глава осем “а” , с която се въвеждат правила за изготвяне на

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

24 – 25 октомври 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов Програма на семинара: Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство. Разграничаване на активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане на местното лице,

Read More

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

17 септември 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяна на отчитането на продажби. Краят на задължителните касови книги. Автоматични дневни отчети. Изваждане на фискалното устройство от търговския обект и достъпването му по публичен канал за комуникация през софтуер за запис и отчетност. Отпечатване

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

14 – 15 октомври 2019 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧАСТ ІІ

Финанси и счетоводство

От 5 ноември 2019 г. до 5 декември 2019 г. (всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.) София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧАСТ І

Финанси и счетоводство

От 24 септември 2019 г. до 24 октомври 2019 г. (всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.) София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум

Read More

НОВИЯТ МСФО 16 ЛИЗИНГ И ПРОМЕНИ В ДРУГИ МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА 2019 Г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

10 юли 2019 г., 9.30 – 17.30 ч.  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор Програма 9.30 – 16.00 ч. МСФО 16 Лизинг (Регламент (ЕС) 2017/1986 от  31 октомври 2017 г.): * Цел, обхват и  основни различия с МСС 17 Лизинг. * Нова дефиниция за лизинга и

Read More

ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКЪТ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ след приемането на ЗИД на ЗМИП (обн. ДВ, бр. 42/28.05.2019 г.)

Финанси и счетоводство

28 юни 2019 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро,

Read More

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДОПУСНАТИ СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

Данъци, Финанси и счетоводство

2 юли 2019 г., 10.00 – 13.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Видове грешки в зависимост от съществото им: счетоводни грешки (съществени и несъществени) данъчни грешки   Видове грешки в зависимост от момента на установяването им: грешки за предходната година, установени до 30

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

1 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Форми на преобразуване за данъчни цели: – вливане – сливане – разделяне – отделяне – прехвърляне на обособена дейност – замяна на акции Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО

Read More