Финанси и счетоводство

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2021 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

2 –3 декември 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 2 декември I. 9.30 – 13.15 ч.  –  ЗДДС – актуални въпроси. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС 1..Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.07.2021 г. – новите правила относно облагането с данък върху добавената

Read More

РЕГУЛАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (FINTECH). ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС

Финанси и счетоводство

25 ноември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч. (4 учебни часа)Онлайн семинарЛектор: Георги Денборов, данъчен адвокат  1. ДИГИТАЛНО ЕВРО И ПРАВОМОЩИЯ НА ЕЦБ  Евросистемата (ЕЦБ и националните централни банки) като емитент на материална и електронна форма на публични пари  Дигитално евро като “пари в брой” Дигитално евро като предпоставка за паричната политика  Изключителна компетентност на Евросистемата

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2021 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

22 – 23 ноември 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 22 ноември – ЗКПО – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. Лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1..Промени в ЗКПО през 2021 г. Промяна в авансовите вноски. Нови важни дати до края на годината Ефекти от

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

28 – 29 октомври 2021 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и постъления),

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

24 септември 2021 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1..Дълготрайни (нетекущи) активи ДМА нематериални активи инвестиционни имоти финансови активи биологични активи   2. Амортизируеми активи за счетоводни цели за данъчни цели   3. Данъчни амортизируеми активи данъчни дълготрайни материални активи данъчни дълготрайни нематериални активи инвестиционни имоти (сгради)

Read More

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финанси и счетоводство

30 септември 2021 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Запознаване с основите на финансовия анализ, отнасящи се до финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятието. Курсистите ще проникнат в същината на финансовите данни и показатели, представяни във финансовите отчети.  ще научат да прилагат техники и методи за анализ на финансовите

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

От 31 май 2020 г. до 30 юни 2021 г. (10 занятия от 17.30 ч. до 19.00 ч.)Онлайн обучениеВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците. График за

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1. Форми на преобразуване за данъчни цели: вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност, замяна на акции. 1 2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при: преобразуващите се дружества; приемащите и новоучредените дружества; акционерите и съдружниците

Read More

ПРОМЕНИ В ППЗДДС (обн. ДВ бр. 27 / 02.04.2021 г.). НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННИТЕ ПРОДАЖБИ В ЕС, ВАЛИДНИ ОТ 01.07.2021 г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 април 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор:  Моника Петрова, началник отдел в НАП Цена 80 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

16 април 2021 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн на платформа ZOOMЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара: Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники и методи за

Read More