Финанси и счетоводство

БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Финанси и счетоводство

9 юли 2024 г., 9.30 – 17.00 ч. Онлайн на платформа ZOOMЛектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор   Семинарът ще разгледа паралелно отчитането според НСС и според МСС.   Програма:   1. Практически аспекти на бизнес комбинациите според МСФО 3 Бизнес комбинации. 2. Счетоводно третиране на репутация и неконтролиращо участие. 3. Изготвяне на консолидирани

Read More

ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ.117 ЗДДС. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ППЗДДС НА ДОСТАВКИТЕ НА УСЛУГИ

Финанси и счетоводство

18 юни 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма:   1. Кога се издава протокол по чл.117 ЗДДС? – при ВОП на стоки и като получател при тристранна операция; – при получени услуги от чуждестранни лица – при безвъзмездни доставки на стоки и/или услуги; – други случаи – обратно

Read More

ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Финанси и счетоводство

21 юни 2024 г., 9.00 – 12.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма:   1. Социални разходи – същност и данъчно третиране по ЗКПО. – Транспорт от местоживеене до месторабота и обратно – Карти за спорт – Ваучери за подаръци – Ваучери за храна – Други . 2. Фирмени

Read More

НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ – ТРУДОВОПРАВНИ АСПЕКТИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ, НАЕТИ В БЪЛГАРИЯ

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

Онлайн семинар в два модула 13 и 14 юни 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Лектори: адв. Николай Стоянов – експерт по трудово право, адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: . 13 юни, 9.30 – 13.00 ч. Тема I – Наемане на работа на граждани от трети страни – трудовоправни аспекти. Лектор:

Read More

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ, НАЕТИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

14 юни 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – специалист по данъчно и осигурително право . Програма: . 1. Социално осигуряване на граждани от държави-членки на Европейския съюз. 2. Социално осигуряване на граждани от трети страни, с които Р. България е сключила спогодба за социална сигурност – Република Северна Македония, Сърбия, Украйна, Русия,

Read More

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

31 май 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма: . 1. Данъчно събитие при договорите за строителство. 2. Бартер (замяна) на имоти и/или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС. 3. Дефиниция за недвижим имот за целите на ЗДДС. 4. Облагаеми доставки на нови сгради и

Read More

ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА – ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ, ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КАЗУСИ. ДРУГИ ВАУЧЕРИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ – ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ

ТРЗ, Финанси и счетоводство

30 май 2024 г., 9.30 – 14.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – специалист по данъчно и осигурително право . Програма: . 1.  Въвеждане на електронни ваучери за храна като социален разход. 2. Електронните ваучерите за храна – социален разход, върху които не се дължат данъци и осигурителни вноски. 3. Специални условия за предоставяне на ваучери за

Read More

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ – РЕД ПО РЕД В ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

Финанси и счетоводство

26 април 2024 г., 9.00 – 16.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1..Данъчен финансов резултат – същност и формиране   2. Преобразувания на счетоводния финансов резултат в данъчната декларация – минаване ред по ред в данъчната декларация.   3. Данъчни постоянни разлики – същност – възникване –

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Финанси и счетоводство

От 9 май 2024 г. до 10 юни 2024 г. ( понеделник и четвъртък от 18.00 ч. до 19.30 ч.).Онлайн на платформа ZOOMВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език . Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

28 март 2024 г., 9.00 – 15.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1..Форми на преобразуване за данъчни цели: – вливане – сливане – разделяне – отделяне – прехвърляне на обособена дейност – замяна на акции 2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при: – преобразуващите се

Read More