Финанси и счетоводство

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА – ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги 2.

Read More

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ЗДДС И ППЗДДС от м. юли 2022 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 септември 2022 г., 9.30 – 13.00 часа Онлайн семинар Лектор: Моника Петрова – началник на отдел “Данъчно-осигурителна практика”, Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика- София” – ЦУ на НАП  . . ПРОГРАМА Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане направени през месец юли 2022 г.

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Финанси и счетоводство

От 17 октомври 2022 г. до 16 ноември 2022 г. (всеки понеделник и сряда от 18.00 ч. до 19.30 ч.).Онлайн на платформа ZOOMВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Няма свободни места! . Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ

Финанси и счетоводство

28 юни 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Иван Нейчев, главен инспектор по приходите в НАП . Програма: . I. Въведение 1. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране 2. Международни и национални правила за регулиране на трансферните цени. 3. Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

17 юни 2022 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1..Дълготрайни (нетекущи) активи ДМА нематериални активи инвестиционни имоти финансови активи биологични активи   2. Амортизируеми активи за счетоводни цели за данъчни цели   3. Данъчни амортизируеми активи данъчни дълготрайни материални активи данъчни дълготрайни нематериални активи инвестиционни имоти (сгради)

Read More

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

20 май 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство . Програма: . 1..Промени във ваучерите за храна през 2022 г. Увеличаване на необлагаемата сума Възможност за плащане и на други неща освен храна Възможност за натрупване в следващ месец Данъчна основа за облагане Други специфики

Read More

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

27 април 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство . Програма: . 1..Данъчен финансов резултат – същност и формиране 2. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с: данъчни постоянни разлики данъчни временни разлики други суми . 3. Данъчни постоянни разлики същност възникване непризнати разходи и приходи.

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Финанси и счетоводство

От 16 май 2022 г. до 15 юни 2022 г. (всеки понеделник и сряда от 18.00 ч. до 19.30 ч.) Онлайн на платформа ZOOM Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Няма свободни места! . Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се

Read More

ПРОМЕНИТЕ В МСС/МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2022 г.

Финанси и счетоводство

29 април 2022 г., 9.30 – 15.30 ч. Онлайн на платформа ZOOMЛектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор   Програма: 1. Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения – Имоти, машини и съоръжения – постъпления преди предвидената употреба (Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник, бр. L 234 от 2.7.2021 г.).

Read More

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ПРОЦЕДУРНИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО

Данъци, Финанси и счетоводство

28 април 2022 г., 9.30 – 15.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: адв. Десислава Канева, консултант по СИДДО Програма: I. Общи принципи при облагане на чуждестранни лица Кога доходите на чуждестранни лица подлежат на облагане в България. Данък при източника или корпоративен данък. Какво e СИДДО и кога имаме нужда от СИДДО. . II. Прилагане на

Read More