Финанси и счетоводство

НАЕМ/ЛИЗИНГ ПРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЛАГАЩИ НСС. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО

Финанси и счетоводство

30 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1. Класифициране на лизинговите договори: Наем (оперативен лизинг) Финансов лизинг   2. Промяна в счетоводното отчитане на наема, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. Отчитане при наемателите на: разходите за наем –

Read More

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. № 1 И № 6 ПРИ НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

ТРЗ, Финанси и счетоводство

16 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации обр. № 1 и 6 при изплащане на допълнителни възнаграждения. . 2. Внасяне на осигурителни вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. . 3. Внасяне

Read More

ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма:   1. Социални разходи – същност и данъчно третиране по ЗКПО. – Транспорт от местоживеене до месторабота и обратно – Карти за спорт – Ваучери за подаръци – Ваучери за храна – Други . 2. Фирмени

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА – ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

25 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: 1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за командировките в страната, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. . 2. Промени в Наредбата за командировките в страната. Документиране на командировките. – Издаване на командировъчна

Read More

НАМАЛЯВАНЕ НА НАЧИСЛЕН ДДС ПО НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ. 117 ЗДДС

Данъци, Финанси и счетоводство

21 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант   Програма: . Намалявана на начисления ДДС при несъбираеми вземания по неплатени фактури от клиенти: Условия за извършване на намалението на ДДС; Обстоятелства за класифицирането на вземанията като несъбираеми; Процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.   Кога се издава протокол

Read More

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗКПО. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г.

Финанси и счетоводство

24 март 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма: 1. Промени в ЗКПО през 2023 г.: Облагане на свръхпечалбите за 2022 г. и 2023 г. на определени данъкоплатци Преотстъпване на корпоративен данък Ваучери за храна – последни промени и данъчна практика на НАП и МФ: необлагаема

Read More

МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

5 април 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор:  адв. Грета Гавраилова – специалист по ЗМИП . Съгл. чл.101, ал.11 от ЗМИП, задължените лица по ЗМИП са длъжни да осигурят въвеждащо обучение при назначаването на нов служител и продължаващо обучение за служителите си веднъж годишно. Обучението е съобразено с тези изисквания. Участниците в обучението ще

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА – ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

Финанси и счетоводство

31 март 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за командировките в страната, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. . 2. Промени в Наредбата за командировките в страната. Документиране на командировките. – Издаване на

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Финанси и счетоводство

От 27 март 2023 г. до 3 май 2023 г. ( понеделник и сряда от 18.00 ч. до 19.30 ч.).Онлайн на платформа ZOOMВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език . Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРАВОМОЩИЯ И ПРАКТИКА НА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

20 февруари 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Теодора Дичева – специалист по трудово право; адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване. .  Програма: . 9.30 – 13.00 ч. – Трудовото законодателство през 2023 г. Правомощия и практика на ИА ГИТ. Лектор – Теодора Дичева . 1. Реализирани и планирани промени в

Read More