Финанси и счетоводство

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2023 Г. И ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

19 септември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. Минимален осигурителен доход. Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите. 2. Промени в Кодекса на социално осигуряване. Изплащане на възнаграждения за минал период. Изплащане на

Read More

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 юни 2023 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма: . 1. Данъчно събитие при договорите за строителство. 2. Бартер (замяна) на имоти и/или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС. 3. Дефиниция за недвижим имот за целите на ЗДДС. 4. Облагаеми доставки на нови сгради и

Read More

ЛИЗИНГ/НАЕМ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ, ПРИЛАГАЩИ МСС. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО

Финанси и счетоводство

16 юни 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1. Счетоводно отчитане на лизинга при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно МСФО 16 „Лизинг“: Единен балансов подход на отчитане на оперативния и финансовия лизинг Принципно отчитане на лизинга. Признаване на: актив с право на ползване пасив

Read More

НАЕМ/ЛИЗИНГ ПРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЛАГАЩИ НСС. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО

Финанси и счетоводство

30 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1. Класифициране на лизинговите договори: Наем (оперативен лизинг) Финансов лизинг   2. Промяна в счетоводното отчитане на наема, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. Отчитане при наемателите на: разходите за наем –

Read More

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. № 1 И № 6 ПРИ НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

ТРЗ, Финанси и счетоводство

16 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации обр. № 1 и 6 при изплащане на допълнителни възнаграждения. . 2. Внасяне на осигурителни вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. . 3. Внасяне

Read More

ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма:   1. Социални разходи – същност и данъчно третиране по ЗКПО. – Транспорт от местоживеене до месторабота и обратно – Карти за спорт – Ваучери за подаръци – Ваучери за храна – Други . 2. Фирмени

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА – ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

25 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: 1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за командировките в страната, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. . 2. Промени в Наредбата за командировките в страната. Документиране на командировките. – Издаване на командировъчна

Read More

НАМАЛЯВАНЕ НА НАЧИСЛЕН ДДС ПО НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ. 117 ЗДДС

Данъци, Финанси и счетоводство

21 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант   Програма: . Намалявана на начисления ДДС при несъбираеми вземания по неплатени фактури от клиенти: Условия за извършване на намалението на ДДС; Обстоятелства за класифицирането на вземанията като несъбираеми; Процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.   Кога се издава протокол

Read More

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗКПО. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г.

Финанси и счетоводство

24 март 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма: 1. Промени в ЗКПО през 2023 г.: Облагане на свръхпечалбите за 2022 г. и 2023 г. на определени данъкоплатци Преотстъпване на корпоративен данък Ваучери за храна – последни промени и данъчна практика на НАП и МФ: необлагаема

Read More

МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

5 април 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор:  адв. Грета Гавраилова – специалист по ЗМИП . Съгл. чл.101, ал.11 от ЗМИП, задължените лица по ЗМИП са длъжни да осигурят въвеждащо обучение при назначаването на нов служител и продължаващо обучение за служителите си веднъж годишно. Обучението е съобразено с тези изисквания. Участниците в обучението ще

Read More