Финанси и счетоводство

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО НА 2022 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗКПО.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство   1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с направените промени през 2022 г. Коментар по промените в следните направления: Увеличаване на необлагаемата сума Възможност за плащане и на други неща освен храна Възможност за натрупване

Read More

МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ

Данъци, Финанси и счетоводство

4 ноември 2022 г., 9.30 – 15.30 часаОнлайн семинарЛектор: Иван Антонов – главен юрисконсулт, дирекция СИДДО на НАП . Конвенцията е обнародванa в ДВ, бр. 85/ 25.10.2022 г. Прилагането ѝ влиза в сила от 01.01.2023 г. . Програма на семинара: . 1. Същност и обща характеристика на Многостранната конвенция. Причини за създаването ѝ и как

Read More

ДАНЪЧНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ТРАНСАКЦИИТЕ С КРИПТОАКТИВИ

Финанси и счетоводство

21 октомври 2022 г., 9.30 – 17.00 ч. Онлайн семинарЛектор: Д-р Борислав Боянов, гл. ас. в УНСС . Програма: Програмата ще акцентира върху казуси, свързани с попълване на годишната данъчна декларация при физическите лица, и върху счетоводното отчитане на криптоактивите. Ще бъде направен подробен анализ на указанията и становищата на НАП относно данъчното третиране на

Read More

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА – ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги 2.

Read More

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ЗДДС И ППЗДДС от м. юли 2022 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 септември 2022 г., 9.30 – 13.00 часа Онлайн семинар Лектор: Моника Петрова – началник на отдел “Данъчно-осигурителна практика”, Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика- София” – ЦУ на НАП  . . ПРОГРАМА Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане направени през месец юли 2022 г.

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Финанси и счетоводство

От 27 март 2023 г. до 3 май 2023 г. ( понеделник и сряда от 18.00 ч. до 19.30 ч.).Онлайн на платформа ZOOMВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език . Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ

Финанси и счетоводство

28 юни 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Иван Нейчев, главен инспектор по приходите в НАП . Програма: . I. Въведение 1. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране 2. Международни и национални правила за регулиране на трансферните цени. 3. Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

17 юни 2022 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1..Дълготрайни (нетекущи) активи ДМА нематериални активи инвестиционни имоти финансови активи биологични активи   2. Амортизируеми активи за счетоводни цели за данъчни цели   3. Данъчни амортизируеми активи данъчни дълготрайни материални активи данъчни дълготрайни нематериални активи инвестиционни имоти (сгради)

Read More

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

20 май 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство . Програма: . 1..Промени във ваучерите за храна през 2022 г. Увеличаване на необлагаемата сума Възможност за плащане и на други неща освен храна Възможност за натрупване в следващ месец Данъчна основа за облагане Други специфики

Read More

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

27 април 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство . Програма: . 1..Данъчен финансов резултат – същност и формиране 2. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с: данъчни постоянни разлики данъчни временни разлики други суми . 3. Данъчни постоянни разлики същност възникване непризнати разходи и приходи.

Read More