ТРУДОВОТО ДОСИЕ И ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НЕГО

Човешки ресурси

20 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова

.

Програма:

.

Личното трудово досие и документите през различните фази на живот на трудовото правоотношение:

1..Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента за защита на личните данни/.
– трудов договор
– длъжностна характеристика
–документи, доказващи квалификация и правоспособност
– декларации и други документи по КТ

.

2. Документи през времетраенето на трудовото правоотношение.
– за отсъствия /отпуски, болнични и други/
– допълнителни споразумения, анекси, заповеди
– други документи

.

3. Документи при прекратяване на трудовото правоотношение.
– предизвестие, уведомление и др.
– заповед/друг акт на работодателя
– обективна характеристика, обходен лист

.

4. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовото досие съгласно Закона за защита на личните данни.

.

Цена 100 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.