Станимира Чюбатарова-Николова

 

Станимира Чюбатарова е адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, с над 22-годишен опит в областта на трудовото право, националната сигурност и отбраната, сигурността на информацията, договорното право, гражданското право и процес, административното право и процес и разрешаването на спорове.

Адв. Чюбатарова има дългодишен опит като юрист в Министерството на отбраната и Държавната комисия по сигурността на информацията.

Специализирала е в Института за мирни изследвания към Университета в гр. Хамбург, Германия.

Има следдипломна специализация в Софийския университет “Св. Климент Охридски” на темаТрудово и административно право”.

През 2018 г. придобива образователна и научна степен Докторсъс защитен дисертационен труд на тема „Нормативната уредба на трудовите и служебните правоотношения в сектора за сигурност на Република България – фактор за повишаване на нейната ефективност“.

Вътрешен одитор по ISO 27001:2017.

Провеждала е обучения по защита на класифицираната информация на съдии в Националния институт по правосъдие и на служители по защита на класифицираната информация в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Провеждала е обучения по защита на личните данни в БДЖ – Пътна инфраструктура, в Камарата на строителите и териториалните й поделения, в Националната библиотека, в Националния военноисторически музей, в сдружения с нестопанска цел и търговски дружества.