АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финанси и счетоводство

30 септември 2021 г., 10.00 – 17.00 часа
Онлайн обучение
Лектор
: Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара

Запознаване с основите на финансовия анализ, отнасящи се до финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятието. Курсистите ще проникнат в същината на финансовите данни и показатели, представяни във финансовите отчети.  ще научат да прилагат техники и методи за анализ на финансовите отчети, използвани от различни видове потребители на информация – корпоративно ръководство, инвеститори, банкери, фондови мениджъри, доставчици, клиенти.

Цели на семинара

След успешното завършване на този семинар, обучаваните трябва да са в състояние да:

 1. познават трите основни вида финансови отчети  – баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и каква информация носят те.
 2. използват основни техники за анализ на финансовите отчети.
 3. разграничават оперативните, финансовите и инвестиционните дейности чрез изследване на финансовите отчети.
 4. оценяват рентабилността на предприятието и възвращаемостта на инвестирания капитал, чрез използване на финансовия анализ.
 5. анализират ликвидността на фирмите и причините за промяната ѝ.; да очакват какво би се случило с ликвидността на фирмите и кои са факторите за това.
 6. разбират причините за промяната на дългосрочния риск от неплатежоспособност и да прогнозират неговото бъдещо поведение.
 

Основни аспекти на програмата

За да постигнат основните целите на семинара, обучаваните ще е необходимо да усвоят следните основни аспекти:

 1. цели, качества и съдържание на финансовите отчети и годишния доклад на ръководството към тях;
 2. анализ на финансовите съотношения;
 3. основни бизнес дейности: планиране, финансиране, инвестиране, оперативна дейност;
 4. анализ на паричните потоци и ликвидността;
 5. възвръщаемост на инвестирания капитал;
 6. анализ на рентабилността;
 7. анализ на дългосрочния риск

1

Преглед на програмата

Информацията, която се извлича от финансовите отчети се използва като основа за много и различни видове бизнес решения. Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания на ползите и ограниченията при анализа на финансовите отчети. Те ще научат и техники,  използвани от различни потребители, външни анализатори, банкери, финансови консултанти и кредитори, когато те оценяват финансовото състояние, перспективите и риска на определени предприятия.

ПРОГРАМА:

1. 10.00 – 12.00 ч. – Финансови отчети.

 • Видове финансови отчети – отчет за доходите; баланс; отчет за парични потоци.
 • Каква информация може да извлечем от тях? Връзката между финансовите отчети. Кои са потребителите на информацията от финансовите отчети?
 • Примери по темата.
 

12.00 – 12.15 ч.  Пауза

2. 12.15 – 13.15 ч. – Анализ на рентабилността.

 • Защо рентабилността е толкова важна във финансовия анализ? Видове съотношения за рентабилност.
 • Примери по темата
 

13.15 – 14.00 Обедна почивка

3. 14.00 – 15.30 ч. –  Анализ на риска. Краткосрочен ликвиден риски и долгосрочен риск от неплатежоспособност. Връзка между рентабилност и краткосрочен ликвиден риск.

15.30 – 15.45 ч. Пауза

4. 15.45 – 17.00 ч. – Обобщение на примерите за анализ на риска и рентабилността

Всеки участник прави анализ на фирма по време на семинара. Препоръчително е всеки участник да разполага с финансовите отчети на избраната от него фирма.

Цена 250 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.