Обучения и семинари

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Финанси и счетоводство

От 27 март 2023 г. до 3 май 2023 г. ( понеделник и сряда от 18.00 ч. до 19.30 ч.).
Онлайн на платформа ZOOM
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

.

Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците.

График за провеждане на обучението:

27.03 (понеделник) и 29.03 (сряда)
3.04 (понеделник) и 5.04 (сряда)
10.04 (понеделник) и 12.04 (сряда)
19.04 (сряда)
24.04 (понеделник) и 26.04 (сряда) и 3.05 (сряда)

Програма на обучението:

 1. Въведение в счетоводството:
  • Дефиниция и същност.
  • Професии и кариера в счетоводството.
  • Основна терминология.
  • Умения – изразяване на съгласие и несъгласие.
 2. Финансови отчети:
  • Отчет за приходите и разходите.
  • Балансов отчет.
  • Отчет за паричните потоци.
  • Активи и пасиви.
  • Умения – езикът на графиките.
 3. Данъчно счетоводство:
  • Данъчни системи, видове данъци.
  • Амортизация на материални и нематериални активи.
  • Умения –задаване на косвени въпроси.
 4. Управленско счетоводство:
  • Бюджет.
  • Разходно счетоводство. Видове разходи.
  • Глаголите ‚do’ и ‘make’.
 5. Цени и ценообразуване:
  • Видове ценообразуване.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 210 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка, стабилен интернет. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.