ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Финанси и счетоводство

31 октомври 2023 г., 9.00 – 12.30 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войновконсултант по корпоративен данък и счетоводство

.

Програма:

 

1..Дълготрайни (нетекущи) активи

 • ДМА

 • нематериални активи

 • инвестиционни имоти

 • финансови активи

 • биологични активи

 

2. Амортизируеми активи

 • за счетоводни цели

 • за данъчни цели

 

3. Данъчни амортизируеми активи

 • данъчни дълготрайни материални активи

 • данъчни дълготрайни нематериални активи

 • инвестиционни имоти (сгради)

 • амортизируеми активи с право на ползване по договори за финансов лизинг, съгласно МСС, признати при лизингополучатели

 • разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

 • други

 

4. Данъчен амортизационен план

 • категории активи

 • стойности на активите

 • завеждане на активите

 • начисляване на данъчни амортизации (данъчна политика и данъчно планиране)

 • запазване или промяна на стойностите на активите

 • последващи оценки (преоценки) на активите

 • подобрение на активи

 • отписване на активи

 • апорт на активи

 • брак на активи

 • активи, придобити с финансиране (пълно или частично)

 • провизии, свързани с активи

 

5. Амортизиране на ДМА

 • принципи при амортизиране за счетоводни и данъчни цели

 • счетоводни и данъчни амортизации

 • амортизиране

  • започване

  •  временно спиране

  •  прекратяване

 •  амортизиране при подобрение на актив

 • амортизиране на отделни компоненти на актив

 • влияние на преоценките на активите върху начисляването на амортизации

 •  счетоводни разходи, които водят до признаване на данъчен амортизируем актив

 • други
.

6. Активи с право на ползване по МСФО 16 „Лизинг“

 • счетоводно третиране

 • данъчно регулиране

 

7. Формиране на отсрочени данъци във връзка с дълготрайните активи

 

8. Отразяване в годишната данъчна декларация по ЗКПО на амортизирането и отписването на дълготрайните активи

 

9. Други аспекти, свързани с дълготрайните активи

 

10. Дискусия и въпроси

 

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 140 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

 

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

 

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.