ДЕКЛАРИРАНЕ НА КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ И ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. ПРОМЕНИ В ЗДДС И ППЗДДС ОТНОСНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДДС ПО НЕСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ ЗА НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ

Финанси и счетоводство

20 септември 2023 г., 10.00 – 13.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант

.

Програма:

.

1. Условия, които трябва да са изпълнени, за да се намали начисления ДДС по неплатени фактури.

2. Обстоятелства, които класифицират вземането като несъбираемо.

3. Издаване на кредитно известие при несъбираемо вземане за намаляване на ДДС, когато получателят на фактурата е бил регистриран по ЗДДС към датата на доставката и е ползвал данъчен кредит.

4. Подаване на уведомление по чл. 126б, ал. 8 ЗДДС до НАП за несъбираеми вземания с данъчна основа по първоначалната фактура над 100 000 лв.

5. Издаване на протокол при несъбираемо вземане за намаляване на ДДС в случаите на неплащане по доставка, когато получателят е бил нерегистрирано лице към момента на доставката, не е ползвал данъчен кредит или е приключила процедура по несъстоятелност/ликвидация.

6. Издаване на документи за начисляване на ДДС при получаване на плащане след като вземането е класифицирано като несъбираемо.

7. Задължение по чл.123, ал.10 ЗДДС налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв.

8. Дискусия по въпроси на участниците.

 

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 140 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

 

.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.