Обучения и семинари

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

От 30 октомври 2023 г. до 30 ноември 2023 г. ( понеделник и четвъртък от 18.30 ч. до 20.00 ч.).
Онлайн на платформа ZOOM
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

.

Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците.

График за провеждане на обучението:

30.10 (понеделник) и 2.11 (четвъртък)
6.11 (понеделник) и 9.11 (четвъртък)
13.11 (понеделник) и 16.11 (четвъртък)
20.11 (понеделник) и 23.11 (четвъртък)
27.11 (понеделник) и 30.11 (четвъртък)

Програма на обучението:

 1. Въведение в счетоводството:
  • Дефиниция и същност.
  • Професии и кариера в счетоводството.
  • Основна терминология.
  • Умения – изразяване на съгласие и несъгласие.
 2. Финансови отчети:
  • Отчет за приходите и разходите.
  • Балансов отчет.
  • Отчет за паричните потоци.
  • Активи и пасиви.
  • Умения – езикът на графиките.
 3. Данъчно счетоводство:
  • Данъчни системи, видове данъци.
  • Амортизация на материални и нематериални активи.
  • Умения –задаване на косвени въпроси.
 4. Управленско счетоводство:
  • Бюджет.
  • Разходно счетоводство. Видове разходи.
  • Глаголите ‚do’ и ‘make’.
 5. Цени и ценообразуване:
  • Видове ценообразуване.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 210 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка, стабилен интернет. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.