ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО НА 2022 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗКПО.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войнов
консултант по корпоративен данък и счетоводство

 

1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с направените промени през 2022 г. Коментар по промените в следните направления:

 • Увеличаване на необлагаемата сума
 • Възможност за плащане и на други неща освен храна
 • Възможност за натрупване в следващ месец
 • Данъчна основа за облагане
 • Изисквания за ползване на данъчното облекчение
 • Други специфики
.

2. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и практика на НАП и МФ:

 • Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
 • Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)
 • Други
.

3. Промени в ЗКПО през 2022 г.

 • Лично ползване на фирмени активи
 • Ваучери за храна
 • Продажба с обратен оперативен лизинг
 • Контролирани чуждестранни дружества
 • Хибридни образувания

 

4. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.

 • Данъчни постоянни разлики
 • Данъчни временни разлики
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
 • Данъчен амортизационен план
 • Данъчни загуби
 • Дивиденти
 • Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
 • Други
.

Цена 160 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.