Обучения и семинари

ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ПРЕГЛЕД НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ В НАЧАЛОТО НА 2024 Г.

Човешки ресурси

1 декември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право

 

ПРОГРАМА

.

1. Електронно трудово досие – основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието. Изисквания към работодателя във връзка с изготвянето и съхраняването на електронните документи в електронното трудово досие. Какви са видовете документи, които могат да се издават като електронни документи. Необходим ли е електронен подпис на работниците, за да създадат електронен документ.

.

2. Електронна трудова книжка – какво предвижда законопроекта за електронен трудов запис и за дигитализирането на трудовите книжки на работниците и служителите и на държавните служители. Кога влиза в сила закона за работодателите и за органите по назначаване в държавната администрация.

.

3. Работа от разстояние и хибридна работа. Промени в Кодекса на труда, касаещи работа от разстояние.

3.1.Нови моменти и основни изисквания, които не са променени, но са от особена важност за всеки работодател, който има или планира да наеме работници в home office.

3.2. Новите изисквания за съдържанието на трудовите договори на работещите от разстояние.

3.3. Новите изискванията към работното място, които да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и промените в Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които да гарантират правото на БЗР на работещите от дома. Допълнението на легалната дефиниция на „работно място“ в §1, т. 4 от ДР на КТ. Гарантиране на „правото на изключване“ на работниците и договаряне на изключения в колективен или индивидуален трудов договор.

3.4. Нов и съществуващ от преди промените ред за отчитане на работното време.

.

4. Задължения на работодателите по Кодекса на труда, Закона за здравословните и безопасни условия на труд, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Наредба за трудоустрояването и Закона за хората с увреждания в началото на 2024  г.

 

 

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 140 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.