ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управление на бизнеса

7 март 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор:
 Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA

.

Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Контролинг“, „Финанси“, „Съответствие“, главни счетоводители, оперативни мениджъри на средно ниво.

,

Програма на семинара:

,

9:30 – 11:00 ч.

1. Мястото на оценката на риска в модела COSO

2. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за „Оценка и управление на риска.“

3. Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията.

4. Основни акценти в процеса по управление на риска:

4. 1.Идентифициране на рискове;

4.2. Методология за оценка на риска;

4.3. Оценка на влияние и вероятност на риска:

4.4. Присъщ vs остатъчен риск;

4.5. Подходи към идентифицирани и оценени рискове;

.

11:00 – 11-15 Почивка

.

11.15 – 13.15 ч.

5. Дефиниране на риск апетита на висшето ръководство;

5.1. Периодичност на оценка и докладване на рискове;

5.2. Ниво на докладване;

5.3. Определяне на отговорници за управление на рискове;

5.4. Рискови индикатори.

6. Практическо Упражнение 1 за идентифициране и оценка на рискове съгласно представената методология.

7. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове:

7.1. Критерии за приемливост на рискови индикатори;

7.2. Дефиниране на минимален брой рискови индикатори за определен риск.

8. Наблюдение и докладване на рисковете:

8.1.Справка „Светофар”;

8.2. Добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;

8.3. Изготвяне на Риск регистър.

8.4. Добавената стойност на риск регистъра за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители.

.

13:15 – 14:15 ч. Обедна почивка

14:15– 15:30 ч.

9. Стратегии и подходи за управление на рисковете.

10. Иницииране на корективни действия:

10.1. Справка „Регулировчик”;

10.2. Добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;

10.3. Оценка на ефективността на корективни действия.

11. Практическо Упражнение 2 за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове.

.

15:30 – 15:45 – Почивка

15:45 – 17:30 ч.

12. Анализ как дигитализацията на бизнес процесите се отразява на процеса на управление на рисковете в организацията

13. Основни рискове във всяка организация.

14. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри, редови служители, вътрешни одитори и др. отдели за управлението на риска в организацията.

Цена 180 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

.

.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.