ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ)

Управление на бизнеса

14 ноември 2023 г., 9.00 – 12.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова

.

ЗЗЛПСПОИН влезе в сила от 4 май 2023 г. За работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, законът ще се прилага от 17 декември 2023 г.

.

От м. август 2023 г. влезе в сила Наредба № 1/ 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни. На сайта на КЗЛД са публикувани Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нарушения.

.

Обучението е подходящо за:

  • работодатели в публичния сектор;

  • ръководители, мениджъри и отговорни лица по Закона в предприятия от частния сектор, които имат персонал между 50 и 249 работници;

  • ръководители, мениджъри и отговорни лица по Закона при работодатели в предприятия, които вече прилагат ЗЗЛПСПОИН;

  • юристи, HR мениджъри, длъжностни лица по защита на личните данни.

.

Обучението е изцяло с практическа насоченост.

.

Програма:

.

1. Задължени лица – работодатели в публичния, частния сектор и общините.

2. Кой може да докладва.

3. Какво се докладва.

4. Как се докладва – видове канали за подаване на информация.

5. Вътрешен канал:

5.1. Изготвяне на правила.

5.2. Документиране.

5.3. Методически указания на КЗЛД.

5.4. Регистър на сигналите.

5.5. Наредба на КЗЛД за воденето на регистъра на сигналите.

6. Външен канал за подаване на информация. Централен орган.

7. Публично оповестяване.

8. Защитата на физическите лица, които подават сигнали за нарушения. Защита на личните данни. Забрана за всякаква форма на ответни действия.

9. Глоби и санкции за работодателите.

10. Отговорност на лицата, подаващи сигнали. Граници. Злоупотреба с право.

11. Последни изменения в ЗЗЛПСПОИН (ДВ бр.88 /20 октомври 2023 г.).

 

Цена 130 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.