ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2021 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

2 –3 декември 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн семинар
Лектори: Димитър ВойновМоника ПетроваЕвгения Попова

Програма:

2 декември

I. 9.30 – 13.15 ч.  –  ЗДДС – актуални въпроси. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

1..Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.07.2021 г. – новите правила относно облагането с данък върху добавената на дистанционните продажби на стоки в ЕС

 • вътреобщностните дистанционни продажби на стоки
 • дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 • доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс
.

2. Прилагане на ЗДДС във връзка с доставки, по които получатели са лица от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

3. Практика на НАП във връзка с промените за 2021 година

4. Дискусия

.

II. 14.00 – 17.00 ч. –  ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2021 г., АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДФЛ. Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2021 г.

2. Актуални моменти при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2021 г. Ангажименти на работодателите и за физическите лица. Ползване на данъчните облекчения.

3. Предоставяне на информация в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения. Актуални казуси от практиката.

4. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Нови моменти и особености при попълване на декларацията и ползване на данъчните облекчения.

5. Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.

6. Дискусия и други актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ.

.

3 декемвриЗКПО – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г.

Лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

1..Промени в ЗКПО през 2021 г.
 • Промяна в авансовите вноски. Нови важни дати до края на годината
 • Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
 • Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
 • Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
 • Промени в преотстъпването на данък
 • Промени в данъците върху разходите
 • Други промени
.
2. Актуални въпроси
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП – писма
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
 • Надвнесен годишен корпоративен данък
.
3. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
 • Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
   • Разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
   • Разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Данъчен амортизационен план
 • Пренасяне на данъчна загуба
 • Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 • Данък върху разходите
 • Други
.
4. Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО
.
Я

Цена 320 лева без ДДС.  При двама участника от една организация – 10 % отстъпка; при трима и повече – 15 %.

В цената са включени лекции и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.