ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектори: Димитър Войнов, Моника ПетроваЕвгения Попова

.

Програма:

.

19 декември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов

.

1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с направените промени през 2022 г. Коментар по промените в следните направления:

 • Увеличаване на необлагаемата сума
 • Възможност за плащане и на други неща освен храна
 • Възможност за натрупване в следващ месец
 • Данъчна основа за облагане
 • Изисквания за ползване на данъчното облекчение
 • Други специфики
.

2. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и практика на НАП и МФ:

 • Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
 • Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)
 • Други
.

3. Промени в ЗКПО през 2022 г.

 • Лично ползване на фирмени активи
 • Ваучери за храна
 • Продажба с обратен оперативен лизинг
 • Контролирани чуждестранни дружества
 • Хибридни образувания
.

 4. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.

 • Данъчни постоянни разлики
 • Данъчни временни разлики
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
 • Данъчен амортизационен план
 • Данъчни загуби
 • Дивиденти
 • Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
 • Други
.

20 декември 2022 г.

.

9.30 – 13.00 ч. Тема 1 – Промени в ЗДДС за 2022 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

І. Кратък обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС  през 2022 година 

1.    Прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за доставки на ресторантьорски и кетъринг услуги с място на изпълнение на територията на страната.
2.    Прилагане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за доставки на природен газ и централно отопление с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания.
3.    Прилагане на нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания.
4.    Удължаване на срока за прилагане на обратно начисляване на данъка при доставки на зърнени и технически култури и при доставки имащи за предмет прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове.
5.    Промени в прага за задължителна регистрация по ЗДДС.
6.    Необходими документи за удостоверяване на износ на стоки.
7.    Промени, свързани с електронната търговия.
8.    Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна, издадени от лице, получило разрешение от министъра на финансите по реда на чл. 209 от ЗКПО.

ІІ. Актуална данъчна практика

ІІІ. Накратко за очакваните промени в ЗДДС.

.

14.00 – 17.00 ч. Тема 2 – Годишно облагане на доходите на физическите лица за 2022 г.  Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ.

1. Промените в ЗДДФЛ за 2022 г., касаещи:

 • данъчното третиране на доходите от лихви;
 • предоставянето на информация;
 • условията за ползване на данъчните облекчения за деца.

.

2. Промените при ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания по реда на ЗДДФЛ, направени с измененията в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., касаещи:

 • увеличените размери на облекченията;
 • авансовото ползване на облекченията за доходите от трудови правоотношения при работодателите и особености при годишното облагане.
 • авансовото ползване на облекченията за доходите от друга стопанска дейност и наем.
.

3. Прилагане от работодателите на годишното облагане на доходите от трудови правоотношения и определяне на годишния данък. Удостоверяване на доходите. Ползване на данъчните облекчения чрез работодателите – условия и особености. Разглеждане на въпроси от практиката.

4. Подаване на информация със справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ. Отразяване на ползваните данъчни облекчения в справката за доходите по трудови правоотношения. Казуси от практиката.

5. Годишно облагане на доходите на физическите лица и особености при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

6. Други актуални въпроси от практиката и алтернативи за тяхното решение. Дискусия.

.

Цена 300 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.