ДАНЪЧНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ТРАНСАКЦИИТЕ С КРИПТОАКТИВИ

Финанси и счетоводство

21 октомври 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Д-р Борислав Боянов, гл. ас. в УНСС

.

Програма:

Програмата ще акцентира върху казуси, свързани с попълване на годишната данъчна декларация при физическите лица, и върху счетоводното отчитане на криптоактивите. Ще бъде направен подробен анализ на указанията и становищата на НАП относно данъчното третиране на криптоактивите.

.

1. Въведение

 • Същност и класификация на електронните пари.
 • Място, роля и значение на криптоактивите.
 • Добиване на криптовалути.
 • Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите.
 • Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС.
 • Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България.
 • Задължения по реда на ЗМИП.
 • Регистрационен режим за търговците с криптовалути и доставчици на попечителски услуги.
 • Статистическо деклариране пред БНБ.
.

2. Източници на доходи от криптовалути
за физическите лица и тяхното данъчно третиране

 • Добиване на криптовалути чрез копаене.
 • Добиване на криптоактиви чрез стейкване.
 • Продажба на криптовалута срещу фиатни пари.
 • Бартер на криптовалута.
 • Трудови и извънтрудови възнаграждения под формата на криптовалута.
 • Дивиденти във вид на криптовалута.
 • Придобиване на криптовалута по наследство.
 • Подаръци, криптонагради, рекламни услуги (fork/airdrops) под формата на криптовалута.
 • Залози в приложението DeFi.

.
3. Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на сделките с криптовалута на физически лица

 • Деклариране и облагане при нерегулярни сделки с криптовалута (сделки по управление на лично имущество).
 • Деклариране и облагане при дейност по занятие с криптовалута.
 • Паралелно деклариране и облагане на единични сделки и дейност по занятие с криптовалута (хибриден подход).
 • Деклариране и облагане на доходи от криптовалута на самоосигуряващи се лица с регистрация в БУЛСТАТ.
 • Решаване на практически казуси по декларирането и изчисляването на дължимия данък и/или осигурителни вноски в зависимост от извършваната дейност с криптовалути

.
4. Данъчно третиране по реда на ЗДДС на сделките с криптовалута на физически лица

 • Задължителна регистрация по ДДС.
 • Условия, при които физическото лице е задължено/освободено от регистрация по реда на ЗДДС.
 • Регистрация по чл. 97а от ЗДДС.
 • Съвети за данъчно планиране и препоръки за оптимизиране на данъчно-осигурителната тежест на местните физически лица.
.

5. Счетоводни аспекти на криптовалутата като обект на отчитане в дейността на предприятията

 • Обзор на международната счетоводна практика.
 • Официално решение на Комитета по разяснения на МСФО (КРМСФО).
 • Счетоводна политика н предприятието по отношение на криптовалутата.
 • Подходи за първоначално признаване на криптовалутата съгласно НСС.
 • Последващо оценяване на криптовалутата.
 • Организация на текущото счетоводно отчитане на криптовалутата.
 • Счетоводни модели, свързани с придобиването на криптовалута, сделки с/в криптовалута, последващо оценяване и представяне във финансовите отчети на криптовалутата.
 • Представяне на криптовалутата във финансовите отчети на предприятията.


6. Данъчно третиране на криптовалутата при юридическите лица

 • Данъчен подход на ЕС по отношение на облагането на криптовалутата с ДДС.
 • Позицията на българското данъчно регулиране на криптовалутата.
 • Въпроси относно регистрацията по ЗДДС и мястото на изпълнение по реда на ЗДДС
 • Данъчно облагане по реда на ЗКПО на печалбите на юридическите лица от криптовалута.
 • Анализ на данъчната практика в Република България – указания и становища на НАП.
.

Цена 160 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.