ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

17 юни 2022 г., 9.30 – 13.30 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войнов
консултант по корпоративен данък и счетоводство

1..Дълготрайни (нетекущи) активи

 • ДМА
 • нематериални активи
 • инвестиционни имоти
 • финансови активи
 • биологични активи
 

2. Амортизируеми активи

 • за счетоводни цели
 • за данъчни цели
 

3. Данъчни амортизируеми активи

 • данъчни дълготрайни материални активи
 • данъчни дълготрайни нематериални активи
 • инвестиционни имоти (сгради)
 • амортизируеми активи с право на ползване по договори за финансов лизинг, съгласно МСС, признати при лизингополучатели
 • разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • други
 

4. Данъчен амортизационен план

 • категории активи
 • стойности на активите
 • завеждане на активите
 • начисляване на данъчни амортизации (данъчна политика и данъчно планиране)
 • запазване или промяна на стойностите на активите
 • последващи оценки (преоценки) на активите
 • подобрение на активи
 • отписване на активи
 • апорт на активи
 • брак на активи
 • активи, придобити с финансиране (пълно или частично)
 • провизии, свързани с активи
 

5. Амортизиране на ДМА

 • принципи при амортизиране за счетоводни и данъчни цели
 • счетоводни и данъчни амортизации
 • амортизиране
  • започване
  •  временно спиране
  •  прекратяване
 •  амортизиране при подобрение на актив
 • амортизиране на отделни компоненти на актив
 • влияние на преоценките на активите върху начисляването на амортизации
 •  счетоводни разходи, които водят до признаване на данъчен амортизируем актив
 • други
 

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.