ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

18 април 2022 г., 9.30 – 13.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Д-р Борислав Боянов

.

Програма:

.

1. Въведение

  • Същност и класификация на електронните пари.
  • Място, роля и значение на криптоактивите.
  • Добиване на криптовалути.
  • Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите.
  • Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС.
  • Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България.
  • Задължения по реда на ЗМИП.
  • Регистрационен режим за търговците с криптовалути и доставчици на попечителски услуги.
  • Статистическо деклариране пред БНБ.
.

2. Източници на доходи от криптовалути
за физическите лица и тяхното данъчно третиране

  • Добиване на криптовалути чрез копаене.
  • Добиване на криптоактиви чрез стейкване.
  • Продажба на криптовалута срещу фиатни пари.
  • Бартер на криптовалута.
  • Трудови и извънтрудови възнаграждения под формата на криптовалута.
  • Дивиденти във вид на криптовалута.
  • Придобиване на криптовалута по наследство.
  • Подаръци, криптонагради, рекламни услуги (fork/airdrops) под формата на криптовалута.
  • Залози в приложението DeFi.

.
3. Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на сделките с криптовалута на физически лица

  • Деклариране и облагане при нерегулярни сделки с криптовалута (сделки по управление на лично имущество).
  • Деклариране и облагане при дейност по занятие с криптовалута.
  • Паралелно деклариране и облагане на единични сделки и дейност по занятие с криптовалута (хибриден подход).
  • Деклариране и облагане на доходи от криптовалута на самоосигуряващи се лица с регистрация в БУЛСТАТ.

.
4. Данъчно третиране по реда на ЗДДС на сделките с криптовалута на физически лица

  • Задължителна регистрация по ДДС.
  • Условия, при които физическото лице е задължено/освободено от регистрация по реда на ЗДДС:
         – регистрация по чл. 97а от ЗДДС.
         – съвети за данъчно планиране и препоръки за оптимизиране на данъчно-осигурителната тежест на местните физически лица.
.

5. Счетоводни аспекти на криптовалутата като обект на отчитане в дейността на предприятията

  • Обзор на международната счетоводна практика.
  • Официално решение на Комитета по разяснения на МСФО (КРМСФО).
  • Счетоводна политика н предприятието по отношение на криптовалутата.
  • Подходи за първоначално признаване на криптовалутата съгласно НСС.
  • Последващо оценяване на криптовалутата.
  • Организация на текущото счетоводно отчитане на криптовалутата.
  • Счетоводни модели, свързани с придобиването на криптовалута, сделки с/в криптовалута, последващо оценяване и представяне във финансовите отчети на криптовалутата.
  • Представяне на криптовалутата във финансовите отчети на предприятията.


6. Данъчно третиране на криптовалутата при юридическите лица

  • Данъчен подход на ЕС по отношение на облагането на криптовалутата с ДДС.
  • Позицията на българското данъчно регулиране на криптовалутата.
  • Въпроси относно регистрацията по ЗДДС и мястото на изпълнение по реда на ЗДДС
  • Данъчно облагане по реда на ЗКПО на печалбите на юридическите лица от криптовалута.
  • Анализ на данъчната практика в Република България.
.

Цена 100 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.