ПРОМЕНИ В ЗКПО ЗА 2022 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

25 март 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войнов,
консултант по корпоративен данък и счетоводство

 

Програма:

1. Промени в ЗКПО през 2022 г.
Лично ползване на фирмени активи
Ваучери за храна
Продажба с обратен оперативен лизинг
Контролирани чуждестранни дружества
Хибридни образувания

2. Актуални въпроси
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на:
финансирания във връзка с цената на електрическата енергия
финансирания за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19
други финансирания
Практика на МФ и НАП във връзка с финансиранията – указания и писма
Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
Надвнесен годишен корпоративен данък за 2021 г.
Промени в ГДД по ЗКПО за 2021 г.

3. Промени в ЗКПО през 2021 г. във връзка с годишното приключване на 2021 г.
Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
Промяна в авансовите вноски
Промени в данъците върху разходите
Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
Промени в преотстъпването на данък
Други промени

4. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.
Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация и други)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
Данъчен амортизационен план
Пренасяне на данъчна загуба
Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
Данък върху разходите
Други

5. Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

.

Цена 140 лв. без ДДС. При двама и повече участника – 10 % отстъпка от цената.

.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.