Обучения и семинари

ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Човешки ресурси

29 септември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право

 

ПРОГРАМА

.
 

1. Електронно трудово досие – основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието. Изисквания към работодателя във връзка с изготвянето и съхраняването на електронните документи в електронното трудово досие.

.

2. Електронна трудова книжка – какво предвижда законопроекта за електронен трудов запис и за дигитализирането на трудовите книжки на работниците и служителите.

.

3. Последни промени в Кодекса на труда – задължение на работодателите с нает персонал със 100 или над 100 човека да изплащат заплатите по банков път. Договаряне на основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер. Кои възнаграждения не могат да бъдат приети като такива с постоянен характер. Законосъобразни и незаконни удръжки от трудовото възнаграждение на работниците и служителите.

.

4. Законовите и договорните задължения на работниците и служителите и видовете дисциплинарни наказания, които може да бъдат наложени за нарушения на трудовата дисциплина. Процедура и срокове за налагане на дисциплинарни наказания. Прекъсване на сроковете. Възможности за връчване на заповед за налагане на дисциплинарно наказазание. Две заповеди ли е необходимо да издаде работодателя, за да наложи дисциплинарно наказание уволнение и да прекрати трудовия договор на основание чл. 330, ал.2, т. 6 от КТ.

 

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 130 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.