ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

7 юни 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова

.

Програма:

.

НОВО!  Утвърдени са образци на Формуляр за регистриране на сигнал и на Регистър на сигналите. Нова функционалност на сайта на КЗЛД за получаване на номер при подаване на сигнал. По време на семинара ще бъде направен преглед на новите функционалности.

.

1. Цели, действие и приложимост на новия закон.

.

2. Задължени лица – работодатели в публичния, частния сектор и общините.

.

3. Задължения за работодателите, които произтичат от новия закон

.

4. Видове канали за подаване на информация и подпомагане на лицето, подало информация. Вътрешен канал. Документиране. Външен канал за подаване на информация. Регистър, допълнителни правила. Централен орган.

.

5. Защитата на физически лица, които подават сигнали за нарушения и която информация им е станали известна в работен контекст. Забрана за всякаква форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

– временно отстраняване или уволнение;

– в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

– изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;

– отказ за осигуряване на обучение на работника или служителя;

– отрицателна оценка на работата;

– прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност;принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;

– пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;

– отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време;

– предсрочно прекратяване на срочен трудов договор;

– включване в списък в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа (черен списък). 

.

6. Глоби и санкции за работодателите.

.

7. Отговорност на лицата, подаващи сигнали. Граници. Злоупотреба с право. Делата „Шамари“.

 

Цена 100 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.