Обучения и семинари

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2022 г.

ТРЗ, Човешки ресурси

24 февруари 2022 г., 9.30 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право; адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване

.

Програма:

I модул – 9.30 ч.- 13.00 ч. – Актуални въпроси на трудовото законодателство през 2022 г. Лектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право

1. Законови изисквания към работодателите при сключване на трудов договор: законово и договорно съдържание, възможности и ограничения при оформянето на съдържанието на трудовия договор. Длъжностната характеристика – основен документ, който работодателят следва да изготви – съдържание и изисквания при изготвянето и връчването. Какъв е минималния отрязък от време, което може да се договори като работно време.

2. Възможностите, които дава Кодексът на труда при разпределение на работното време:

  • ненормиран работен ден (чл. 139а, ал. 2 и 3 от КТ) и време на разположение и дежурство (чл. 139, ал. 5 от КТ), предимства и недостатъци на всяка от двете възможности.
  • Гъвкаво работно време (чл. 139, ал. 2 и 3 от КТ) и сравнението му със сумираното изчисляване на работното време (чл. 142, ал. 2 и 3 от КТ). Особености на сумираното изчисляване на работното време.
  • Едностранно въвеждане от работодателя на непълно работно време – чл. 138а от КТ и възможности за договаряне на непълно работно време (чл. 138, ал. 1 и 2 от КТ) и за договаряне на работа през определени дни от месеца (чл. 114 от КТ).
  • Възможности за възлагане на работа при условията на чл. 259 от КТ – трудово възнаграждение при вътрешно заместване.
  • Сравняване на възможността по чл. 259 от КТ с тази, която дава трудовият договор по чл. 110 от КТ и чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ.
  • Възможности и ограничения за договаряне на срок на изпитване (чл. 70 и чл. 71 от КТ).
,

3. Може ли и в кои случаи с трудовия договор, да бъде забранено на работник или служител да започне работа за конкурентна фирма (чл.111 от КТ);

4. Особености, изисквания и ограничения при възлагането и полагането на извънреден труд.

5. Видове обезщетения в трудовото законодателство. Предпоставки и условия, при които се дължат обезщетения. Определяне на размера на обезщетенията.

6. Нови и стари задължения на работодателите и сроковете за изпълнението им в началото на годината. Административни услуги, предоставяни от Главната инспекция по труда, в помощ на работодателите и работниците.

Модул II – 14.00 ч.- 17.30 ч. – Промени в социалното осигуряване през 2022 г. Актуални въпроси при внасянето на осигурителни вноски през 2022 г. Лектор : адв. Зорница Димиктрова, експерт по данъци и осигуряване

1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Минимален и максимален осигурителен доход.
Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.
2. Промени в социалното осигуряване.
Определяне размера на пенсиите.
Предоставяне на ваучери за храна.
Вноски върху разходи в натура /лично ползване на активи/.
3. Нова електронна услуга на НАП – подаване на искане за издаване на удостоверение А1. Необходими документи и условия за издаване на удостоверения А1.
4. Промени в ЗДДФЛ през 2022 г. – подаване на справка за окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица.
5. Подаване на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
6. Подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Цена 160 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Участие в един от модулите – на половин цена.

В цената са включени лекции и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.