Обучения и семинари

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ЗДДС И ППЗДДС от м. юли 2022 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 септември 2022 г., 9.30 – 13.00 часа
Онлайн семинар
Лектор: Моника Петрова – началник на отдел “Данъчно-осигурителна практика”, Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика- София” – ЦУ на НАП

 .

.

ПРОГРАМА

Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане направени през месец юли 2022 г. направени със:

– Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в „Държавен вестник“ бр.58 от 05.07.2022 г. (ЗИДЗДБРБ)

– Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИЗДДС) обнародван в „Държавен вестник“ бр.58 от 23.07.2022 г.

– Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (ПИДППЗДДС), обнародван в „Държавен вестник“ бр. 59 от 26.07.2022 г.

.

1..Прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за доставки на ресторантьорски и кетъринг услуги с място на изпълнение на територията на страната.

2. Прилагане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за доставки на природен газ и централно отопление с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания.

3. Прилагане на нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания.

4. Удължаване на срока за прилагане на обратно начисляване на данъка при доставки на зърнени и технически култури и при доставки имащи за предмет прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове.

5. Документиране и отчитане продажбата на гориво, за което се предоставя компенсация от 25 стотинки за литър.

6. Промени в прага за задължителна регистрация по ЗДДС.

7. Необходими документи за удостоверяване на износ на стоки.

8. Промени, свързани с електронната търговия.

.

Цена 100 лв. без ДДС. До 15 септември – 15 % отстъпка от обявената цена

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.