НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

Управление на бизнеса

10 април 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Мария Кръстева

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

Програма на семинара:

Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки:

  • Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки.
  • Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.
  • Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път.
  • Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис.
  • Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.

 

Модул 2:

  • Промени в стойностните прагове.
  • Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени.
  • Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите.
  • Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП.
  • Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.