Управление на бизнеса

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

7 юни 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова . Програма: . НОВО!  Утвърдени са образци на Формуляр за регистриране на сигнал и на Регистър на сигналите. Нова функционалност на сайта на КЗЛД за получаване на номер при подаване на сигнал. По време на семинара ще бъде направен преглед на новите функционалности.

Read More

МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

5 април 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор:  адв. Грета Гавраилова – специалист по ЗМИП . Съгл. чл.101, ал.11 от ЗМИП, задължените лица по ЗМИП са длъжни да осигурят въвеждащо обучение при назначаването на нов служител и продължаващо обучение за служителите си веднъж годишно. Обучението е съобразено с тези изисквания. Участниците в обучението ще

Read More

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управление на бизнеса

7 март 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA . Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Контролинг“, „Финанси“, „Съответствие“, главни счетоводители, оперативни мениджъри на средно

Read More

ФИРМЕНИ РАЗХОДИ, СЕБЕСТОЙНОСТ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

22 ноември 2022 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът развива в обучаваните познания и създава техники, с които може да се управлява и измерва представянето на мениджмънта в една фирма. Обучаваните ще научат и основни финансови измерители. Семинарът е насочен към управители на фирми, мениджъри, финансови специалисти, предприемачи. Цели на

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

14 декември 2022 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн на платформа ZOOMЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ   Описание на семинара: Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники и методи

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

24 – 25 октомври 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, специалисти по планиране, управители на малки и средни фирми. ПРОГРАМА I. Място и роля на планирането във веригата за доставки ⦁ Въведение в управлението на веригата за доставки ⦁ Същност на управлението

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

11 – 12 юли 2022 г., 9.30 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, складови мениджъри и супервайзъри, управители на малки и средни фирми. ПРОГРАМА I. Място и роля на складовите стопанства във веригата за доставки, Въведение в управлението на веригата за доставки. II. Основи на

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

26 – 27 май 2022 г., 9.30 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, специалисти по планиране, управители на малки и средни фирми. ПРОГРАМА I. Място и роля на планирането във веригата за доставки ⦁ Въведение в управлението на веригата за доставки ⦁ Същност на управлението

Read More

ФИНАНСИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

8 април и 15 април 2022 г., 10.30 – 17.30 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

9 – 10 декември 2021 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите. Ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и

Read More