Управление на бизнеса

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

24 – 25 октомври 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, специалисти по планиране, управители на малки и средни фирми. ПРОГРАМА I. Място и роля на планирането във веригата за доставки ⦁ Въведение в управлението на веригата за доставки ⦁ Същност на управлението

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

11 – 12 юли 2022 г., 9.30 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, складови мениджъри и супервайзъри, управители на малки и средни фирми. ПРОГРАМА I. Място и роля на складовите стопанства във веригата за доставки, Въведение в управлението на веригата за доставки. II. Основи на

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

26 – 27 май 2022 г., 9.30 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, специалисти по планиране, управители на малки и средни фирми. ПРОГРАМА I. Място и роля на планирането във веригата за доставки ⦁ Въведение в управлението на веригата за доставки ⦁ Същност на управлението

Read More

ФИНАНСИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

8 април и 15 април 2022 г., 10.30 – 17.30 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

9 – 10 декември 2021 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите. Ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и

Read More

НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ в сила от 1 януари 2022 г. (обн. ДВ бр. 23 от 19 март 2021 г.)

Управление на бизнеса

Законът въвежда в сила изискванията на Директива (ЕС)  2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за цифровото съдържание и услуги и Директива 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки. След влизането в сила на новия режим той ще се прилага към всички договори независимо от датата

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

28 – 29 октомври 2021 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и постъления),

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

18 март 2021 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът представя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети. Цели на семинара При успешното

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

23 – 24 ноември 2020 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч. ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането.

Read More

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРИЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ПО ЗМИП

Управление на бизнеса

5-6 ноември 2020 г., 9.30 – 13.00 часаОнлайн семинарЛектор: адв. Георги Денборов, експерт в областта на мерките срещу изпирането на пари Вход в онлайн платформата: 9.15 – 9.30 ч. Програма: 1. НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА РАМКА – ОБЩ ПРЕГЛЕД: Специализираните служби като гарант за ефективността на мерките по ЗМИП. Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка

Read More