Управление на бизнеса

ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Управление на бизнеса

17 септември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адвокат Станимира Чюбатарова – Николова,  Софийска адвокатска колегия Програма: 1. Документите в трудовото досие. Обзор. 2. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни? 3. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.    4. Основания за обработване

Read More

НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ЗМИП. НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

15 юли 2020 г., 9.30 – 17.15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: адв. Георги Денборов Програма на семинара: 1. НОРМАТИВНА УРЕДБА: ПРИКЛЮЧИЛИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ, КАК СЕ ОТРАЗЯВАТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА •             Режим на статика и динамика в спазване на законодателството. •             Приложими списъци с географски критерии. •             Промени в законодателството, резултат

Read More

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРАКТИКАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ. КАКВО ПРОМЕНИ COVID-19 В СФЕРАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Управление на бизнеса

11 – 12 юни 2020 г.Онлайн семинарЛектори: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, експерт по защита на информацията, Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град 11 юни (четвъртък) 9.00 – 9.30 ч. – вход в онлайн платформата 9.30 – 11.00 ч.   І.

Read More

ЛИКВИДАЦИЯ НА БИЗНЕСА – БАВНА ПРОЦЕДУРА С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ

Управление на бизнеса

28 май 2020 г., 10.00 – 11.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адвокат Николай Колев, с практика в областта на търговските дружества и търговския регистър Семинарът е предназначен за юристи, счетоводители, управители на търговски дружества, HR директори. Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. ПРОГРАМА I. ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА. СИСТЕМА НА ПРАВНАТА УРЕДБА II. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Read More

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Управление на бизнеса

3 април 2020 г., 9.30 – 17.00 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България Семинарът е отложен. Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да

Read More

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Управление на бизнеса

30 – 31 март 2020 г., 10.00 – 17.15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аВодещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Подход: Интерактивно обучение, в основата на което е балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за управление на хора и изграждане на екип. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да

Read More

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

6 март 2020 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Пенка Митрева, началник отдел в ИА “Главна инспекция по труда”; Теодора Дичева, специалист по трудово право Обучението е предназначено за: длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

12 – 13 март 2020 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи,

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

8 – 9 юни 2020 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА: ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

Read More

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СУПТО

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

9 януари 2020 г., 9.30 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Гущерска, методолог в ЦУ на НАП; Данко Мицев, IT специалист 9.30 – 13.00 ч. – Катя Гущерска Регистриране и отчитане на продажби/сторно операции: Предаване на данни за продажбите в търговските обекти към НАП. Изменения във формата и начина на предаване на данните. Реквизити

Read More