Управление на бизнеса

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРАКТИКАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ. КАКВО ПРОМЕНИ COVID-19 В СФЕРАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Управление на бизнеса

11 – 12 юни 2020 г.Онлайн семинарЛектори: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, експерт по защита на информацията, Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град 11 юни (четвъртък) 9.00 – 9.30 ч. – вход в онлайн платформата 9.30 – 11.00 ч.   І.

Read More

ЛИКВИДАЦИЯ НА БИЗНЕСА – БАВНА ПРОЦЕДУРА С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ

Управление на бизнеса

28 май 2020 г., 10.00 – 11.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адвокат Николай Колев, с практика в областта на търговските дружества и търговския регистър Семинарът е предназначен за юристи, счетоводители, управители на търговски дружества, HR директори. Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. ПРОГРАМА I. ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА. СИСТЕМА НА ПРАВНАТА УРЕДБА II. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Read More

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Управление на бизнеса

3 април 2020 г., 9.30 – 17.00 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България Семинарът е отложен. Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да

Read More

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Управление на бизнеса

30 – 31 март 2020 г., 10.00 – 17.15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аВодещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Подход: Интерактивно обучение, в основата на което е балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за управление на хора и изграждане на екип. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да

Read More

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

6 март 2020 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Пенка Митрева, началник отдел в ИА “Главна инспекция по труда”; Теодора Дичева, специалист по трудово право Обучението е предназначено за: длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

12 – 13 март 2020 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи,

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

8 – 9 юни 2020 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА: ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

Read More

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СУПТО

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

9 януари 2020 г., 9.30 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Гущерска, методолог в ЦУ на НАП; Данко Мицев, IT специалист 9.30 – 13.00 ч. – Катя Гущерска Регистриране и отчитане на продажби/сторно операции: Предаване на данни за продажбите в търговските обекти към НАП. Изменения във формата и начина на предаване на данните. Реквизити

Read More

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

5 февруари 2020 г., 9.30 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов На семинара ще бъдат разгледани последните промени в ЗМИП (обн. ДВ бр. 94 /29 ноември 2019 г.) , свързани с прилагането на Директива (ЕС) 2018/843 Програма на семинара: І. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО

Read More

ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Практически въпроси по регистрация и използване на електронната платформа

Управление на бизнеса

26 ноември 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а Лектор: Мария Кръстева – адвокат от Софийска адвокатска колегия Програма на семинара: Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др. Практика

Read More