Управление на бизнеса

ФИНАНСИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

8 април и 15 април 2022 г., 10.30 – 17.30 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

9 – 10 декември 2021 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите. Ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и

Read More

НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ в сила от 1 януари 2022 г. (обн. ДВ бр. 23 от 19 март 2021 г.)

Управление на бизнеса

Законът въвежда в сила изискванията на Директива (ЕС)  2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за цифровото съдържание и услуги и Директива 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки. След влизането в сила на новия режим той ще се прилага към всички договори независимо от датата

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

28 – 29 октомври 2021 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и постъления),

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

18 март 2021 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът представя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети. Цели на семинара При успешното

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

23 – 24 ноември 2020 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч. ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането.

Read More

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРИЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ПО ЗМИП

Управление на бизнеса

5-6 ноември 2020 г., 9.30 – 13.00 часаОнлайн семинарЛектор: адв. Георги Денборов, експерт в областта на мерките срещу изпирането на пари Вход в онлайн платформата: 9.15 – 9.30 ч. Програма: 1. НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА РАМКА – ОБЩ ПРЕГЛЕД: Специализираните служби като гарант за ефективността на мерките по ЗМИП. Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка

Read More

ФИРМЕНИ РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

19 ноември 2020 г., 10.00 – 18.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът развива в обучаваните познания и създава техники, с които може да се управлява и измерва как се представя мениджмънтът в една фирма. Обучаваните ще научат и основни финансови измерители. Семинарът е насочен към предприемачи, управители на фирми и финансови специалисти. Цели

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса

3 ноември 2020 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът поставя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети. Цели на семинара При

Read More

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Управление на бизнеса

22 октомври 2020 г., 10.00 – 13.15 ч.Практическо онлайн обучениеЛектор: Миглена Иванова, консултант по управление и отчитане на проекти Семинарът е предназначен за управители, финансисти и счетоводители на микро и малки предприятия, бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 9.45 – 10.00 ч. – вход в онлайн

Read More