Данъци

ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Данъци, Финанси и счетоводство

16 декември 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Евгения Попова –  главен експерт по приходите в дирекция “Данъчно-осигурителна методология” на НАП . Програма:   1..Актуални моменти при прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2022 г. Ангажименти на работодателите и на физическите лица. Механизъм за ползване на данъчните облекчения за деца за 2022 г.

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 19 декември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

21 ноември и 29 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 21 ноември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка

Read More

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 Г. ПО ЗДДС И ЗДДФЛ. АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА НАП

Данъци, Финанси и счетоводство

29 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 9.30 – 13.00 ч. Тема 1 – Данъчно облагане по ЗДДС за 2022 г. Актуална практика на НАП – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС І. Кратък обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС  през 2022 година  1.    Прилагане на

Read More

МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ

Данъци, Финанси и счетоводство

4 ноември 2022 г., 9.30 – 15.30 часаОнлайн семинарЛектор: Иван Антонов – главен юрисконсулт, дирекция СИДДО на НАП . Конвенцията е обнародванa в ДВ, бр. 85/ 25.10.2022 г. Прилагането ѝ влиза в сила от 01.01.2023 г. . Програма на семинара: . 1. Същност и обща характеристика на Многостранната конвенция. Причини за създаването ѝ и как

Read More

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ЗДДС И ППЗДДС от м. юли 2022 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 септември 2022 г., 9.30 – 13.00 часа Онлайн семинар Лектор: Моника Петрова – началник на отдел “Данъчно-осигурителна практика”, Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика- София” – ЦУ на НАП  . . ПРОГРАМА Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане направени през месец юли 2022 г.

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

17 юни 2022 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1..Дълготрайни (нетекущи) активи ДМА нематериални активи инвестиционни имоти финансови активи биологични активи   2. Амортизируеми активи за счетоводни цели за данъчни цели   3. Данъчни амортизируеми активи данъчни дълготрайни материални активи данъчни дълготрайни нематериални активи инвестиционни имоти (сгради)

Read More

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

20 май 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство . Програма: . 1..Промени във ваучерите за храна през 2022 г. Увеличаване на необлагаемата сума Възможност за плащане и на други неща освен храна Възможност за натрупване в следващ месец Данъчна основа за облагане Други специфики

Read More

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

27 април 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство . Програма: . 1..Данъчен финансов резултат – същност и формиране 2. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с: данъчни постоянни разлики данъчни временни разлики други суми . 3. Данъчни постоянни разлики същност възникване непризнати разходи и приходи.

Read More

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ПРОЦЕДУРНИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО

Данъци, Финанси и счетоводство

28 април 2022 г., 9.30 – 15.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: адв. Десислава Канева, консултант по СИДДО Програма: I. Общи принципи при облагане на чуждестранни лица Кога доходите на чуждестранни лица подлежат на облагане в България. Данък при източника или корпоративен данък. Какво e СИДДО и кога имаме нужда от СИДДО. . II. Прилагане на

Read More