Цанко Цолов

Цанко Цолов е член на Комисичта за защита на личните данни.

Завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С.Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Завършил е и Нов български университет, специалност „Бизнес администрация”. 

От 03.06.2022 г. е доктор по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” като е защитил дисертационен труд на тема „Технологични модели за изграждане на система за защита на личните данни”.

В качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на личните данни, Цанко Цолов е член на Съвместния надзорен орган на Европол, Съвместния надзорен орган за Шенген, както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).